Obama Inaugural Address

Listening Obama Speech (wt scripts):

This is my best way to improve my  english by listening deeply and understanding in real english.

เริ่มต้นฝึกบทสั้นๆจากที่English Central ก่อน > Inauguration Day for Obama

Today I say to you that the challenges we face are real.

วันนี้กระผมขอกล่าวกับทุกท่านว่า ความท้าทายต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นเรื่องจริง

They are serious and they are many.

มันร้ายแรงและมันมีจำนวนมากมาย

They will not be met easily or in a short span of time.

ปัญหาเหล่านี้มิอาจแก้ได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสั้น

But know this, America — they will be met.

แต่จงรับรู้ไว้เถิดครับ,ชาวอเมริกัน-ว่าสักวันปัญหาเหล่านี้จะถูกขจัดสิ้นไป

On this day, we gather because we have chosen hope over fear,

ในวันนี้,พวกเรามารวมกันเพราะว่าพวกเราเลือกความหวังให้อยู่เหนือความกลัว,

unity of purpose over conflict and discord.

ความเป็นหนึ่งเดียวของเป้าประสงค์เหนือความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกัน

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises,

ในวันนี้,เรามาที่นี่เพื่อประกาศอวสานของความขุ่นเคืองใจเล็กๆน้อยๆและคำ มั่นสัญญาอันเป็นเท็จ,

the recriminations and worn out dogmas,

การกล่าวโทษกันเองและหลักการต่างๆที่หมดสมัย

that for far too long have strangled our politics.

ซึ่งได้ถ่วงความก้าวหน้าทางการเมืองของชาติเรามานานแสนนาน

We remain a young nation,

เรายังคงเป็นประเทศที่อ่อนเยาว์,

but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish things.

แต่ตามคำกล่าวในพระคัมภีร์,มันถึงเวลาแล้วที่เราจะละเว้นเรื่องที่อ่อนหัด เสียที

The time has come to reaffirm our enduring spirit;

มันถึงเวลาแล้วที่จะยืนยันถึงจิตวิญญาณอันทรหดอดทนของพวกเรา;

to choose our better history;

เพื่อที่จะเลือกประวัติศาสตร์ที่ดีขึ้นของพวกเรา;

to carry forward that precious gift,

เพื่อที่จะได้นำพาพรสวรรค์อันทรงคุณค่า,

that noble idea, passed on from generation to generation:

ความคิดอันสูงส่ง,ส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น :

the God-given promise

นั่นคือคำมั่นสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า

that all are equal,

ทุกๆคนต่างเท่าเทียมกัน,

all are free,

ทุกๆคนต่างเป็นอิสระ,

and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

และทุกๆคนสมควรได้รับโอกาสที่จะบรรลุความสุขอันเปี่ยมล้นของพวกเขา

Vocabulary:
challenges
V. dare, invite to engage in a contest; stimulate, test one’s ability; deal with; demand that one identify himself (Military)
conflict

ncu. ค้อนฟลิคท (พบบ่อย)

1. การต่อสู้, การพิพาท : He was defeated in the conflict with his enemy.= เขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับศัตรูของเขา

2. การขัดแย้งกัน(ในความคิดเห็น) : There is a conflict of opinions.= มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน

1. (grammar) สังเกต คำนี้มี preposition เฉพาะ: conflict with s.th.=ขัดแย้งกับ (บางสิ่ง) และ in conflict / in conflict with=ขัดแย้งกันอยู่ (กับ)

1. (trick) อย่าสับสนกับ inflict (ก่อให้เกิดความลำบาก, ปัญหา, กำหนด, ตั้ง) และอย่าสับสนกับ afflict (ทำให้เจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้วิตกกังวล)

discord

nu. ดิ๊สคอด (En.)

1. ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะวิวาทกัน : There was discord over who should be their leader.

n. ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดแย้ง (syn. conflict, friction)

vi. ไม่ลงรอยกัน, ขัดแย้งกัน (syn. disagree, differ)

proclaim

vt. โปรเคลม (En.)

1. ประกาศ : The people proclaimed him king. ; They proclaimed the man a traitor.

1. (trick) อย่าสับสนกับ acclaim (ต้อนรับด้วยการโห่ร้องหรือร้องเรียกดัง ๆ ด้วยความปิติยินดี; nu ความรู้สึกพอใจ, ความปิติยินดี)

1. (similar) คล้าย declare, announce แต่ proclaim=ประกาศเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติต่อประชาชนให้ทราบ เพราะมีผลกระทบได้เสียต่อรัฐ ต่อแผ่นดิน หรืออาจต่อบุคคลประชาชนธรรมดาก็ได้ : The Government proclaimed a state of emergency.= รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ; We proclaimed that man was a traitor.= พวกเราประกาศให้ทราบแล้วว่า ชายคนนั้นเป็นคนทรยศ

grievance

n. complaint; resentment; wrong; injustice

promise

v. pledge, give one’s word, vow, commit oneself to a certain course of action

n. pledge, vow, declaration of intention; source of hope, basis for expectations

recrimination

n. การฟ้องกลับ, การแย้งกลับ

ตอบด้วยการกล่าวโทษแย้ง

dogma

n. system of principles; system of religious laws

strangled

หายใจไม่ออก

adj. smothered; stifled; kept under control with difficulty

politics

n. art or science of government; governmental principles; political actions or policies

n. วิชาการเมือง, รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ (syn. foreign affairs, diplomacy); การเมือง, กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง (syn. campaigning, seeking nomination, electioneering); เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง,อุบายทางการเมือง

Scripture

n. คัมภีร์ไบเบิล, คัมภีร์ของคริสตศาสนา

reaffirm

vt. ยืนยันใหม่

enduring

adj. เอ็นดิ๊วริง (En.)

1. คงทน, อยู่ได้นาน : We want enduring happiness.

precious

adj. เพร้ชึ่ดซ (พบบ่อย)

1. มีค่ามาก ประเสริฐ : Life is precious.= ชีวิตมีค่ามาก

2. เป็นที่รักใคร่ : Her child is very precious to her.= ลูกเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของหล่อน

deserve

vt. ดิเศิ้บฟ (En.)

1. สมควรจะได้รับ : He deserves a high salary.

pursue

vt. เพอซู้ (ม.ต้น)

1. ไล่ตาม ติดตาม : It is not easy to pursue a butterfly.= การติดตามผีเสื้อ ไม่ใช่ของง่ายเลย ; The police are pursuing the robbers.

2. ดำเนินต่อไป กระทำต่อไป : The reporter pursued the question and finally got his answers.= นักข่าว (ผู้สื่อข่าว) ติดตามคำถามต่อไป จนในที่สุดเขาก็ได้รับคำตอบ ; He pursued his studies in England.

3. มุ่งหา : They pursued pleasure.

1. (trick) อย่าสับสนกับ peruse (อ่าน, ตรวจดู, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา)

1. (similar) คล้าย chaperon, escort, convoy, accompany แต่ pursue=ไล่ติดตามเพื่อจับ, ฆ่า, หรือเอาชนะ บางครั้งหมายถึงติดตามการสั่งการ การทำงานว่ามีผลคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ได้ : The police pursued the escaped prisoner.= เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามนักโทษที่หลบหนี ; They pursued the thief along the road.= พวกเขาได้ติดตามขโมยไปตามถนน


Related Links

See Full Video:

@ The English Blog > Obama’s Inauguration Speech

@ DOT Sub:Free Technology for Teachers(Obama’s Inauguration with Subtitle in 3 Langaguges)

> http://www.freetech4teachers.com/2009/01/obamas-inaugural-address-subtitled-in-3.html


Obama’s Inauguration Speech Part 1-2

Listening Only (No Scripts)

Obama Inaugural Address,January 20,2009

สุนทรพจน์ พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

Part1/2

Part 2/2


Obama’s Inauguration Speech Lessons (7 Parts)

Transcripts (English -Thai)

My fellow citizens,

พลเมืองที่รักของข้าพเจ้า,

I stand here today humbled by the task before us,

กระผมยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ ด้วยนอบน้อมต่อภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าเรา,

grateful for the trust you have bestowed,

ซาบซึ้งต่อความไว้วางใจที่ท่านมอบให้,

mindful of the sacrifices borne by our ancestors.

ใส่ใจต่อความเสียสละที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยแบกรับไว้

I thank President Bush for his service to our nation,

กระผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีบุชสำหรับการรับใช้ชาติบ้านเมืองของท่าน,

as well as the generosity and cooperation he has shown throughout this

transition.

อีกทั้งความใจกว้างและความร่วมมือที่ท่านได้แสดงออกมาตลอดช่วงระยะการส่งมอบ

ตำแหน่งในครั้งนี้

Forty-four Americans have now taken the presidential oath.

จวบจนวันนี้

มีชาวอเมริกันทั้งสิ้นสี่สิบสี่คนได้กล่าวคำสาบานเพื่อรับตำแหน่ง

ประธานาธิบดี

The words have been spoken during rising tides of prosperity and the

still waters of peace.

ถ้อยคำเหล่านั้นได้กล่าวออกมาในสถานะการณ์แห่งความรุ่งเรืองและความสงบเรียบ

ร้อยของบ้านเมือง

Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and

raging storms.

แต่กระนั้น,มีหลายครั้งหลายคราที่คำสาบานนั้นๆ

ได้กล่าวขึ้นท่ามกลางสภาพการณ์ของบ้านเมืองที่

ระส่ำระสายดุจพายุที่โหมกระหน่ำ

At these moments, America has carried on not simply because of the skill

or vision of those

in high office,

ในช่วงเวลาเหล่านี้,อเมริกาได้ผ่านหลายยุคหลายสมัยมาได้มิใช่แค่เพียงเพราะ

ความสามารถหรือวิสัย

ทัศน์ของกลุ่มคนที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาล,

but because We, the People, have remained faithful to the ideals of our

forbearers,

แต่เนื่องด้วยเราชาวอเมริกันยังคงดำรงศรัทธาที่มีต่ออุดมการณ์ของบรรพบุรุษ,

and true to our founding documents.

และเชื่อมั่นในเอกสารการสถาปนาประเทศอยู่นั่นเอง

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

ด้วยเหตุนี้ชาติเราจึงได้ดำเนินมา

และจะยังคงดำรงต่อไปโดยอเมริกันชนในรุ่นของเรา

That we are in the midst of crisis is now well understood.

ขณะนี้พวกเราเข้าใจกันดีว่าพวกเรากำลังอยู่ในท่ามกลางวิกฤติ

Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and

hatred.

ประเทศของเรากำลังอยู่ในสงคราม,กับเครือข่ายของความรุนแรงและเกลียดชังที่

เข้าถึงได้ยาก

Our economy is badly weakened, a consequence of greed and

irresponsibility on the part of

some,จากความโลภและความไม่รับผิดชอบในส่วนนั้นของใครบางคน,

เศรษฐกิจของเรากำลังอ่อนแออย่างรุนแรง,ซึ่งเป็นผลมา

but also our collective failure to make hard choices and prepare the

nation for a new age.

แต่ความล้มเหลวที่สะสมกันมายังได้ทำให้เกิดทางเลือกที่ยากลำบากและตระเตรียม

ประเทศไปสู่ยุคใหม่

Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered.

ผู้คนไร้บ้าน; หลายคนสูญเสียงาน; ธุรกิจมากมายต้องปิดตัวลง

Our health care is too costly;

ระบบประกันสุขภาพของเราก็แพงเกินไป;

our schools fail too many;

โรงเรียนของเราล้มเหลวมากเกินไป;

and each day brings further evidence that the ways we use energy

strengthen our

adversaries and threaten our planet.

และในแต่ละวันจะมีหลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นว่าวถีที่เราใช้พลังงานนั้น

มันทำให้คู่ต่อสู้ของเราเข้มแข็งและ

คุกคามต่อโลกของเรา

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics.

เหล่านี้คือตัวบ่งชี้วิกฤติ,ที่จัดเก็บได้จากข้อมูลและสถิติ

Less measurable but no less profound

แต่สิ่งที่ชี้วัดได้นั้นน้อยกว่า

หากแต่มิได้มีความลึกซึ้งสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

is a sapping of confidence across our land

นั่นคือ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่ถูกกัดกร่อนไปทั่วทุกหัวระแหง

- a nagging fear that America’s decline is inevitable,

- นั่นคือความกลัวเชิงประชดประชันที่ว่าการถดถอยของอเมริกา

นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้,

and that the next generation must lower its sights.

และคนรุ่นหลังต้องเจียมตนมากขึ้นกว่าเดิม


Today I say to you that the challenges we face are real.

วันนี้กระผมขอกล่าวกับทุกท่านว่า

ความท้าทายต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันเป็นเรื่องจริง

They are serious and they are many.

มันร้ายแรงและมันมีจำนวนมากมาย They will not be met easily or in a short

span of time.

ปัญหาเหล่านี้มิอาจแก้ได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาอันสั้น

But know this, America — they will be met.

แต่จงรับรู้ไว้เถิดครับ,ชาวอเมริกัน-ว่าสักวันปัญหาเหล่านี้จะถูกขจัดสิ้นไป

On this day, we gather because we have chosen hope over fear,

ในวันนี้,พวกเรามารวมกันเพราะว่าพวกเราเลือกความหวังให้อยู่เหนือความกลัว,

unity of purpose over conflict and discord.

ความเป็นหนึ่งเดียวของเป้าประสงค์เหนือความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกัน

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and

false promises,

ในวันนี้,เรามาที่นี่เพื่อประกาศอวสานของความขุ่นเคืองใจเล็กๆน้อยๆและคำ

มั่นสัญญาอันเป็นเท็จ,

the recriminations and worn out dogmas,

การกล่าวโทษกันเองและหลักการต่างๆที่หมดสมัย

that for far too long have strangled our politics.

ซึ่งได้ถ่วงความก้าวหน้าทางการเมืองของชาติเรามานานแสนนาน

We remain a young nation,

เรายังคงเป็นประเทศที่อ่อนเยาว์,

but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish

things.

แต่ตามคำกล่าวในพระคัมภีร์,มันถึงเวลาแล้วที่เราจะละเว้นเรื่องที่อ่อนหัด

เสียที

The time has come to reaffirm our enduring spirit;

มันถึงเวลาแล้วที่จะยืนยันถึงจิตวิญญาณอันทรหดอดทนของพวกเรา;

to choose our better history;

เพื่อที่จะเลือกประวัติศาสตร์ที่ดีขึ้นของพวกเรา;

to carry forward that precious gift,

เพื่อที่จะได้นำพาพรสวรรค์อันทรงคุณค่า,

that noble idea, passed on from generation to generation:

ความคิดอันสูงส่ง,ส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น :

the God-given promise นั่นคือคำมั่นสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ว่า

that all are equal,

ทุกๆคนต่างเท่าเทียมกัน,

all are free,

ทุกๆคนต่างเป็นอิสระ,

and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.

และทุกๆคนสมควรได้รับโอกาสที่จะบรรลุความสุขอันเปี่ยมล้นของพวกเขา


In reaffirming the greatness of our nation,

ในการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของชาติเรานั้น,

we understand that greatness is never a given.

พวกเราเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่นั้นใช่จะได้มาเองง่ายๆ

It must be earned.

หากต้องขนขวายเพื่อให้ได้มา

Our journey has never been one of short-cuts or settling for less.

เส้นทางที่เราเดินมานั้นไม่เคยแม้นสักครั้งที่จะเป็นเพียงแค่ทางลัดหรือปรา

สจากการไตร่ตรอง

It has not been the path for the faint-hearted

ไม่เคยเป็นกระทั่งเส้นทางสำหรับคนขลาด

— for those who prefer leisure over work,

— คนที่เลือกความสุขสบายมากกว่าภาระหน้าที่,

or seek only the pleasures of riches and fame.

หรือเสาะแสวงหาความสุนทรีย์จากความร่ำรวยและชื่อเสียงเกียรติยศ

Rather, it has been the risk-takers, the doers, the makers of things

หากแต่เป็นเส้นทางสำหรับผู้กล้า,นักปฏิบัติ,และผู้รังสรรค์สิ่งต่างๆ

-some celebrated but more often

-หลายต่อหลายคนได้รับการยกย่องสรรเสริญ

men and women obscure in their labor,

แต่ยังมีบุรุษสตรีอีกมากมายที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เบื้องหลัง

-who have carried us up the long,

-เพื่อนำพาเราผ่านเส้นทางอันยาวไกล

rugged path towards prosperityand freedom.

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและอิสรภาพ เส้นทางที่มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

For us, they packed up their few worldly possessions and traveled

across oceans in search of a new life.

เพื่อพวกเรา,เขาเหล่านั้นได้เก็บประสพการณ์อันล้ำค่าและออกเดินทางข้าม

น้ำข้ามทะเลเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่

For us, they toiled in sweatshops and settled the West;

เพื่อพวกเรา,พวกเขาเหน็ดเหนื่อยในโรงงานนรก และสร้างประเทศตะวันตกขึ้นมา;

endured the lash of the whip and plowed the hard earth.

อดทนต่อปลายแส้และตรากตรำขุดผืนแผ่นดินที่แห้งผาก

For us, they fought and died,

เพื่อพวกเรา,พวกเขาต่อสู้และล้มตาย,

in places like Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.

ในหลายสถานที่เช่น Concord and Gettysburg; Normandy and Khe Sahn.

Time and again these men and women struggled and sacrificed and

worked till their hands were raw so that we might live a better life.

They saw America as bigger than the sum of our individual

ambitions;greater than all the differences of birth or wealth or

faction.

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่บุรุษและสตรีเหล่านี้ดิ้นรนและสังเวยและทำงานจน

กระทั่งมือของพวกเขาต้องแสบร้าว จนกระทั่ง พวกเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

พวกเขามองอเมริกาว่าใหญ่โตกว่ายอดรวมกันของความทะเยอทะยานส่วนบุคคลของพวก

เรา;

ยิ่งใหญ่กว่าความแตกต่างด้านชาติกำเนิด,ความรวย(จน)หรือความเป็นฝักฝ่ายทั้ง

หมด


This is the journey we continue today. We remain the most prosperous,

powerful nation on Earth. Ourworkers are no less productive than when

this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and

services no less needed than they were last week or last month or last

year. Our capacity remainsundiminished. But our time of standing pat, of

protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions — that

time has surely passed.Starting today, we must pick ourselves up, dust

ourselves off,and begin again the work of remaking America.

นี่คือการเดินทางที่พวกเรายังดำเนินต่อไปในวันนี้

พวกเรายังคงเป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุด,มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลก

คนงานของพวกเราไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพไปกว่าเมื่อวิกฤตินี้เริ่มต้นขึ้น

จิตใจของพวกเราไม่ได้ช่างคิดค้นน้อยลง,สินค้าและบริการของพวกเราไม่ได้เป็น

ที่ต้องการน้อยลงกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้ว

ความสามารถของพวกเรายังคงไม่ได้ลดลงไป    แต่ช่วงเวลาที่หยุดนิ่งของพวกเรา

,ของการปกป้องผลประโยชน์ในวงแคบๆและการเลื่อนการตัดสินใจที่ต้องเจ็บปวด—

เวลาเช่นนั้นได้ผ่านไปแล้วอย่างแน่นอน

เริ่มใหม่ในวันนี้,พวกเราจะต้องปลุกตัวเองขึ้นมา,ปัดฝุ่นในตนเองออกไป

และเริ่มต้นสร้างอเมริกาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

For everywhere we look, there is work to be done. The state of the

economy calls for action,bold and swift, and we will act — not only to

create new jobs, but to lay a new foundationfor growth. We will build

the roads and bridges, the electric grids and digital lines that feedour

commerce and bind us  together. We will restore science to its rightful

place, and wield technology’s wonders to raise health care’s quality

and lower its cost. We will harness thesun and the winds and the soil to

fuel our cars and run our factories. And we will transform our schools

and colleges and universities to meet the demands of a new age. All this

we cando. All this we will do.

ในทุกๆที่ที่เรามองไป,มันมีงานที่ต้องทำเศรษฐกิจของชาติต้องการการดำเนิน

การใดๆ,ที่เด่นชัดและฉับพลัน

และพวกเราจะทำ-ไม่เพียงเพื่อสร้างงานใหม่,แต่เพื่อวางรากฐานใหม่สำหรับการ

เติบโตเราจะสร้างถนนและสะพาน, ระบบไฟฟ้าและสายเชื่อมต่อดิจิตอล

ที่ส่งเสริมการค้าของเราและ รวมเราเข้าไว้ด้วยกัน

เจะรื้อฟื้นงานด้านวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง,และใช้ความมหัศจรรย์

ด้านเทคโนโลยี่เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุขและลดค่าใช้จ่ายลง

เราจะใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์และลมและพื้นดินเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้

กับรถยนต์และโรงงานของเราและเราจะปฏิรูปโรงเรียนและวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ของเราเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของยุคใหม่ ทั้งหมดนี้พวกเราทำได้

ทั้งหมดนี้พวกเราจะทำ

Now, there are some who question the scale of our ambitions — who

suggest that oursystem cannot tolerate too many big plans. Their

memories are short. For they have forgotten what this country has

already done; what free men and women can achieve when imagination is

joined to common purpose,and necessity to courage.

ขณะนี้,มีคนบางคนที่สงสัยในขนาดของความทะเยอทะยานของพวกเรา–ผู้ซึ่งแนะ

ว่าระบบของเราไม่สามารถที่จะทนรับต่อแผนการณ์ใหญ่จำนวนมากมาย

ความจำของพวกเขาสั้นไป

สั้นไปที่พวกเขาลืมไปว่าประเทศนี้ได้ทำอะไรลงไปบ้างแล้ว;

สิ่งที่ชายและหญิงที่เสรีทั้งหลายได้บรรลุเมื่อจินตนาการได้รวมเข้ากับเป้า

ประสงค์ร่วมกันและ สิ่งจำเป็นสำหรับความกล้าหาญ

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted

beneath them— that thestale political arguments that have consumed us

for so long no longer apply. The question we ask today is not whether

our government is too big or too small, but whether it works —whether it

helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a

retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move

forward. Where the answer is no,programs will end. And those of us who

manage the public’s dollars will be held to account— to spend wisely,

reform bad habits, and do our business in the light of day — becauseonly

then can we restore the vital trust between a people and their

government.

สิ่งที่พวกชอบเยาะเย้ยไม่เข้าใจคือพื้นโลกใต้เท้าพวกเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว

–การถกเถียงทางการเมืองที่น่าเบื่อที่กินเวลาพวกเรามาอย่างยาวนานจะไม่มี

อีกแล้ว  คำถามที่เราถามในวันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลของเราใหญ่หรือเล็กเกินไป,

แต่มันทำงานได้หรือเปล่าต่างหาก–มันช่วยเหลือครอบครัวต่างๆให้หางานทำที่

ค่าแรงเหมาะสม,มีการดูแลสุขภาพที่พวกเขาสามารถจ่ายได้,การเกษียณอย่างมี

เกียรติได้หรือเปล่า เมื่อคำตอบคือได้,เราตั้งใจที่จะเดินไปข้างหน้า

เมื่อคำตอบคือไม่ได้,ทุกอย่างก็จบ

และคนของเราที่ดูแลจัดการกับเงินภาษีของประชาชนจะต้องถูกควบคุมให้น่าเชื่อ

ถือ—ที่จะใช้เงินอย่างชาญฉลาด,ที่จะปรับแก้นิสัยที่ไม่ดีและที่จะทำงานของ

เราอย่างโปร่งใส–เพราะว่ามีเพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะฟื้นคืนความ

เชื่อถือที่จำเป็นระหว่างประชาชนกับรัฐบาลของเขา

Nor is the question before us whether the market is a force for good

or ill. Its power togenerate wealth and expand freedom is unmatched, but

this crisis has reminded us thatwithout a watchful eye, the market can

spin out of control — and that a nation cannotprosper long when it

favors only the prosperous. The success of our economy has

alwaysdepended not just on the size of our Gross Domestic Product, but

on the reach of ourprosperity; on the ability to extend opportunity to

every willing heart —not out of charity, butbecause it is the surest

route to our common good.

ไม่ว่าคำถามที่อยู่ต่อหน้าพวกเราจะคือตลาดจะเป็นแรงผลักดันไปสู่ความดี

หรือเลว

พลังของมันที่จะสรรค์สร้างความมั่งคั่งกับการขยายเสรีภาพนั้นมันหาสิ่ง

เปรียบไม่ได้,

แต่วิกฤตินี้ก็ได้ก็ได้ย้ำเตือนพวกเราว่าถ้าปราศจากสายตาที่เฝ้ามองตลาดจะ

ออกไปนอกการควบคุม–และประเทศจะไม่สามารถรุ่งเรืองอย่างยาวนานได้เมื่อตลาด

นั้นตอบสนองต่อแค่ผู้ที่มั่งคั่งเท่านั้น

ความสำเสร็จทางด้านเศรษฐกิจของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของจีดีพีเท่านั้น

แต่ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงของพวกเราในความรุ่งเรืองนี้;

ในความสามารถที่จะขยายโอกาสออกไปสู่ทุกๆจิตใจที่มีความปารถนา—ไม่ใช่เพิกเฉย

ต่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,แต่เพราะว่ามันเป็นวิถีที่มั่นใจที่สุดที่จะไป

สู่ผลประโยชน์โดยรวม


As for our common defense, we rejectas false

the choice between our safety and our ideals.

เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์โดยรวมของพวกเรา,พวกเรา

ปฏเสธความผิดพลาดในการเลือกระหว่างความปลอดภัยของพวกเราและอุดมคติของพวกเรา

Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine,

drafted a charter toassure the rule of law and the rights of man, a

charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light

the world,and we will not give them up for expedience’ssake. And so to

all other peoples and governments who are watching today, from

thegrandest capitals to the small village where my father was born: know

that America is afriend of each nation and every man, woman, and child

who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once

more.

บิดาผู้ก่อตั้งประเทศของเรา,ได้เผชิญกับภัยอันตรายที่พวกเราแทบจินตนาการ

ไม่ได้,ได้ร่างกฏบัตรหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มั่นใจไดถึงหลักแห่งกฏหมาย

และสิทธิของคน,

กฏบัตรหนึ่งที่ต้องใช้เลือดเนื้อของคนหลายรุ่นเพื่อให้ได้รับการบังคับใช้

อย่างกว้างขวาง อุดมคติ เหล่านั้นยังคงสร้างความสว่างไสวให้กับโลกนี้

และพวกเราจะไม่ยกเลิกมันเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยาก

และเหมือนกันที่ประชาชนและรัฐบาลอื่นๆซึ่ง

กำลังดูเราอยู่ในวันนี้,จากเหมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปสู่หมู่บ้านเล็กๆ

ที่ซึ่งเป็นที่เกิดของบิดาข้าพเจ้า:

รู้ว่าอเมริกาเป็นเพื่อนกับทุกประเทศและสุภาพบุรูษทุกคน,สุภาพสตรีทุกคนและ

เด็กๆทุกคน

ผู้ซึ่งกำลังค้นหาอนาคตของสันติภาพและเกียรติยศ,และพวกเราพร้อมที่จะเป็นผู้

นำอีกครั้งหนึ่ง

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not

just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring

convictions. They understood that ourpower alone cannot protect us,nor

does it entitle us to do as we please. Instead, they knewthat our power

grows through its prudent use; our security emanates from the justness

of our cause, the force of our example, the tempering qualities of

humility and restraint.

หวนไปถึงชนรุ่นก่อนๆที่ได้เผชิญหน้ากับลัทธิฟาสซิสต์และลัทธิคอมมิวนิสต์

ไม่ใช่แค่ด้วยจรวดและรถถังเท่านั้น,แต่ด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งและความ

เชื่อมั่นที่ทรหด

พวกเขาเข้าใจว่าอำนาจของพวกเราเพียงผู้เดียวไม่สามารถปกป้องเราได้หรือไม่

ใช่เป็นเรื่องของเราที่จะทำตามที่เราปารถนา

แต่พวกเขารู้ว่าอำนาจของพวกเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นผ่านการใช้ที่รอบคอบ;ความ

ปลอดภัยของพวกเราเกิดมาจากความเป็นธรรมที่พวกเราได้ทำลงไป,

กำลังนี้ของแบบอย่างของพวกเรา

คุณสมบัติของความอ่อนน้อมและความยับยั้งชั่งใจที่กำลังเข้มแข็งขึ้น

We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once

more, we can meetthose new threats that demand even greater effort —

even greater cooperation and understanding between nations. We will

begin to responsibly leave Iraq to its people, andforge a hard-earned

peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work

tirelessly to lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a

warming planet. We willnot apologize for our way of life, nor will we

waver in its defense, and for those who seek to advance their aims by

inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now thatour

spirit is stronger and cannot be broken; you cannot outlast us, and we

will defeat you

พวกเราคือผู้รักษาไว้ซึ่งตำนานนี้

โดยใช้แนวทางจากหลัการพวกนี้อีกครั้งหนึ่ง,พวกเราสามารถจัดการกับความคุก

คามใหม่ๆที่ต้องการความอุตสาหะที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างมาก–ความร่วมมือและความ

เข้าใจที่มากขึ้นระหว่างชาติต่างๆเราจะปล่อยอิรักให้กับประชาชนของเขาปกครอง

กันเองอย่างที่เรามีความรับผิดชอบ,

และพยายามที่จะสร้างสันติภาพที่ได้มาอย่างยากเย็นในอัฟกานิสถาน

ด้วยสหายเก่าๆและอดีตปรปักษ์,

พวกเราจะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะลดภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์

,และจะลดความเลวร้ายของโลกที่กำลังร้อนขึ้น

พวกเราจะไม่ขอโทษในวิถีชีวิตของพวกเรา,หรือจะไม่โลเลในการปกป้องมัน,และ

สำหรับคนเหล่านั้นผู้ซึ่งกำลังหาทางที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยการนำมาซึ่งความ

หวาดกลัวและการเข่นฆ่ผู้บริสุทธ์,

พวกเราบอกกับพวกคุณว่าจิตวิญญาณของพวกเรานั้นแข็งแกร่งกว่าคุณและจะไม่ถูก

ทำลายลง; คุณจะไม่ชนะพวกเรา, และพวกเราจะเอาชนะคุณ


For we know that our patchwork heritage is a strength, not a

weakness. We are a nation ofChristians and Muslims, Jews and Hindus —

and non-believers. We are shaped by every language and culture,drawn

from every end of this Earth; and because we have tasted the bitter

swill of civil war and segregation, and emerged from that dark chapter

stronger and more united, we cannot help but believe that the old

hatreds shall someday pass; that the lines of tribe shall soon dissolve;

that as the world grows smaller, our common humanity shall reveal

itself; and that America must play its role in ushering in a new era of

peace.

เรารู้ว่ามรดกแห่งการร้อยเรียงชิ้นส่วนเล็กให้เป็นสิ่งใหญ่ของเรานั้นคือ

ความเข้มแข็ง,ไม่ใช่ความอ่อนแอ

เราเป็นประเทศของคนนับถือศาสนาคริสต์และมุสลิม,ยิวและฮินดู—และผู้ไม่นับถือ

ศาสนา เราถูกสร้าง

ขึ้นด้วยทุกๆภาษาและวัฒนธรรม,ที่ถูกดึงมาจากทุกๆขอบเขตของโลกนี้;

และเพราะว่าเราได้ลิ้มรสความ

ขมขื่นอย่างมากของสงครามกลางเมืองและการแบ่งแยกเชื้อชาติ,และโผล่ออกมาจาก

ช่วงเวลาแห่ง ความมืดมิดด้วยความเข้มแข็งขึ้น

และเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น,เราไม่สามารถทำอะไรได้แต่เราเชื่อว่าความ

เกลียดชังเก่าๆจะผ่านไปในวันใดวันหนึ่ง;

เส้นแบ่งของเชื้อชาติจะแก้ไขได้ในไม่ช้า;เมื่อโลกเล็ก

ลงเรื่อยๆ,มนุษยธรรมโดยรวมของพวกเราก็จะเผยตัวตนออกมา;และนั่นอเมริกาจะต้อง

เล่นบทในการนำไปสู่ในยุคใหม่แห่งสันติภาพ

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual

interest and mutual respect. To in a new era of peace.those leaders

around the globe who seek to sow conflict, or blame their society’s ills

on the West —know that your people will judge you on what youcan build,

not what you destroy. To those who cling to power through corruption

and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong

side of history; but that we will extend a hand if you are willing to

unclench your fist.

ถึงโลกมุสลิม,เราจะค้นหาแนวทางใหม่ที่จะเดินหน้าไป,บนพื้นฐานของผล

ประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และการเคารพซึ่งกันและกัน

ถึงผู้นำต่างๆรอบๆโลกผู้ซึ่งกำลังหาทางที่จะแพร่กระจายความขัดแย้ง,หรือ

โทษว่าสิ่งที่ไม่ดีในสังคมของพวกเขาเกิดประเทศตะวันตก—ได้รู้ว่าประชาชนของ

คุณจะตัดสินคุณที่สิ่ง ที่คุณสร้าง,ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำลาย

ถึงผู้นำที่เกาะติดอยู่กับ อำนาจด้วยการคอรัปชั่นและการหลอกลวง

และการปกปิดความขัดแย้ง,ได้รู้ว่าคุณกำลังอยู่ในข้างที่ผิดของประวัติศาสตร์

; แต่พวกเราจะยื่นมือออก ไปช่วยเหลือถ้าคุณปารถนาที่จะแบมือออกมา

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to

make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved

bodies and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy

relative plenty, we say we can no longer afford indifference to

suffering outside our borders; nor can we with it.

ถึงประชาชนของประเทศที่ยากจน,เราสัญยาด้วยเกียรติว่าจะทำงานร่วมกับท่าน

ที่จะทำให้เกษตรกรรม

ของท่านอุดมสมบูรณ์และจะทำให้น้ำสะอาดได้ไหลไป;เพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกาย

ที่อดอยากและหล่อเลี้ยงจิตใจที่หิวโหย

และถึงประเทศที่หมือนกับเราที่มีความสุขอยู่กับความอุดมสมบูรณืเมื่อเทียบ

กับ

ประเทศอื่นๆ,เราจะบอกว่าเราจะไม่สามารถทนรับได้ในการเพิกเฉยต่อความเจ็บปวด

นอกพรมแดนของพวกเราได้อีกต่อไป;

หรือเราไม่สามารถบริโภคทรัพยากรของโลกโดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อ

โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว,และรวมจะต้องเปลี่ยน ตามมันไป


As we consider the road that unfolds before us, we remember with

humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol

far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us,

just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages.

We honor them not only because they are guardians of our liberty, but

because they embody the spirit of service; a willingness to find meaning

in something greater than themselves. And yet, at this moment — a

moment that will define a generation — it is precisely this spirit that

must inhabit us all.

เมื่อเราคำนึงถึงถนนที่แผ่ออกไปต่อหน้าพวกเรา,

พวกเราระลึกถึงด้วยความกตัญญูอย่างอ่อนน้อมต่อ ชาวอเมริกัน

ผู้ซึ่ง,ณ.ทุกๆชั่วโมงนี้,ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ทะเลทรายที่ห่างไกลและบน

เทือกเขาที่ไกลดพ้นพวกเขามีบางอย่างที่จะบอกพวกเรา,เหมือนกับที่วีรบุรุษที่

ล่วงลับไปที่นอนอยู่ที่อาร์ลิงตันได้กระซิบผ่านมาหลายช่วงยุค

พวกเราให้เกียรติ

พวกเขาไม่เพียงเพราะว่าพวกเราดูแลป้องกันเสรีภาพของพวกเรา,แต่เพราะว่าพวก

เขาได้ใส่จิตวิญญาณลงไปในภาระกิจ;ความปารถนาที่จะค้นหาความหมายในบางสิ่งที่

ยิ่งใหญ่กว่าตัวพวกเขาเอง และ ,ณ.ขณะนี้–ขณะที่สิ่งนั้นจะ

นิยามรุ่นคน–มันแน่ชัดว่าจิตวิญญาญนี้จะตราตรึงอยู่ในจิตใจของพวกเรา

For as much as government can do and must do, it is ultimately the

faith and determination of the American people upon which this nation

relies. It is the kindness to take in a stranger when the levees break,

the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a

friend lose their job which sees us through our darkest hours. It is the

firefighter’s courage to storm a stairway filled with smoke,but also a

parent’s willingness to nurture achild, that finally decides our fate.

สำหรับสิ่งมากมายที่รัฐบาลสามรถทำได้และต้องทำนั้น,มันคือความศรัทธาและ

ตั้งมั่นอันสูงสุดของประชาชนอเมริกันที่ซึ่งประเทศนี้ต้องพึงพามัน

มันเป็นความเมตตาที่จะรับคนแปลกหน้าเข้ามาเมื่อเขื่อนแตก,ความไม่เห็นแก่ตัว

ของผู้ใช้แรงงานผู้ซึ่งยอมให้ลดชั่วโมงการทำงานของเขาดีกว่าที่จะเห็นเพื่อน

ต้องตกงานซึ่ง(ความไม่เห็นแก่ตัวนี้)จะเป็นคุณสมบัติของพวกเราในยามที่มืด

มิด

มันเป็นความกล้าหาญของนักดับเพลิงที่ลุยฝ่าเข้าไปในช่องบันไดที่เต็มไปด้วย

หมอกควัน,แต่ความปารถนาของพ่อแม่ที่จะเลี้ยงดูลูกก็เป็นความกล้าหาญเช่นกัน

,ซึ่งจะเป็นการกำหนดชะตากรรมของพวกเราในที่สุด

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them

may be new. Butthose values upon which our success depends — honesty and

hard work, courage and fairplay, tolerance and curiosity, loyalty and

patriotism — these things are old. These things aretrue. They have been

the quiet,force of progress throughout our history. What is demanded

then is a return to these truths. What is required of us now is a new

era of responsibility — arecognition, on the part of every American,

that we have duties to ourselves, our nation,and the world, duties that

we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the

knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining

of our character, than giving our all to a difficult task.

ความท้าทายของพวกเราอาจจะเป็นสิ่งใหม่

เครื่องมือที่ทำให้พวกเราเผชิญกับมันได้มันก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่

แต่คุณค่าเหล่านั้นซึ่งเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของพวกเรา—ความซื่อสัตย์และ

การทำงานหนัก,

ความกล้าหาญและความยุติธรรมความอดทนอดกลั้นและความอยากรู้อยากเห็น,ความซื่อ

สัตย์และความรักชาติ—สิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งเก่าแก่

สิ่งเหล่านี้เป็นของจริงแท้

มันได้เป็นพลังเงียบของความก้าวหน้าตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของพวกเรา

สิ่งที่ต้องใช้ในขณะนั้นกลายมาเป็นความจริงเหล่านี้ สิ่งที่ต้องการ

จากพวกเราในขณะนี้คือยุคใหม่ของความรับผิดชอบ—ความสำนึกอันหนึ่ง,ในส่วน

ของอเมริกันทุกคน,ว่าเรามีหน้าที่ต่อตนเอง,ต่อประเทศของเรา,และต่อโลกนี้

,หน้าที่ที่พวกเราไม่ใช่แค่ค่อยๆยอมรับแต่ต้องฉกฉวยมันไว้อย่างเต็มใจ,แน่ว

แน่ในความรู้ที่ว่าไม่มีอะไรที่จะตอบสนองความพอใจอย่างมากมายต่อจิตต์วิญญาณ

,

ไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะได้ดีของพวกเรา,ได้เท่าการให้พวกเราได้ทำงาน

ยากๆ

This is the price and the promise of citizenship.

นี่เป็นต้นทุนที่และเป็นสัญญาของการเป็นพลเมือง

This is the source of our confidence— the knowledge that God calls on

us to shape an uncertain destiny.

นี่เป็นแหล่งของความเชื่อมั่นของพวกเรา–ความรู้นี้ซึ่งพระเจ้าประทานให้

เราเพื่อที่จะจัดการกับโชคชะตาที่ไม่แน่นอน

This is the meaning of our liberty and our creed — why men and women

and children of every race and every faith can join in celebration

across this magnificent mall, and why a man whose father less than sixty

years ago might not have been served at a local restaurant can now

stand before you to take a most sacred oath.

นี่เป็นความหมายของเสรีภาพของพวกเราและหลักความเชื่อของพวกเรา–ว่าทำไม

ชายและหญิงและ

เด็กๆของทุกๆเชื้อชาติและทุกๆความเชื่อสามารถมารวมอยู่ด้วยกันเต็มสนามที่

สง่างามแห่งนี้,และทำไม

ผู้ชายคนหนึ่งที่บิดาของเขาเมื่อน้อยกว่าหกสิบปีที่แล้วอาจจะไม่ได้รับการ

ต้อนรับที่ร้านอาหารของท้องถิ่นแห่งหนึ่ง

ขณะนี้เขาสามารถมายืนต่อหน้าคุณเพื่อที่จะทำพิธีสาบานตนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่

สุด


So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far

we have traveled. In the year of America’s birth, in the coldest of

months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the

shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy

wasadvancing. The snow was stained shores of an icy river. The capital

was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained  with

blood. At a moment when the outcomeof our revolution was most in doubt,

the father of our nation ordered these words be read to the people:

ดังนั้นขอให้พวกเราทำเครื่องหมายวันนี้ด้วยความจดจำ,ว่าเราเป็นใครและเรา

เดินทางมาไกลเพียงใด ในปีที่

อเมริกาถือกำเนิดขึ้นมา,ในช่วงที่หนาวที่สุดของหลายๆเดือน,กลุ่มผู้รัก

ชาติกลุ่มเล็กๆเกาะกลุ่มกันใกล้กองไฟที่กำลังมอดลงบนชายฝั่งแม่น้ำที่เย็นจน

เป็น้ำแข็ง  เมืองหลวงแตกแล้ว

ศัตรูกำลังรุกไล่เข้ามากองหิมะเปื้อนไปด้วยเลือด

ณ.ขณะหนึ่งเมื่อผลปรากฏว่าการปฏิวัติของพวกเราอยุ่ในจุดที่อาจจะพ่ายแพ้ที่

สุด,บิดาของชาติของพวกเรา ได้สั่งให้นำคำพูดเหล่านี้ไปอ่านให้ประชาชนฟัง:

“Let it be told to the future world…that in the depth of winter,

when nothing but hope and virtue could survive … that the city and the

country, alarmed at one common danger, cameforth to meet [it].”

“ให้มันได้บอกกับโลกในอนาคต…ว่าในช่วงที่หนาวเหน็บของฤดูหนาว,เมื่อมี

แต่ความหวังและคุณความดีเท่านั้นที่

สามารถอยู่รอดได้…ว่าเมืองนี้และประเทศนี้,ถูกปลุกขึ้นด้วยความอันตรายของ

ส่วนรวม,ออกมาเผชิญ(มันซะ)”

America. In the face of our common dangers, in this winter of our

hardship, let usremember these timeless words. With hope and virtue, let

us brave once more the icy currents, and endure what storms may come.

Let it be said by our children’s children that when we were tested we

refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we

falter; and with eyes fixed on the horizon and God’s grace upon us, we

carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to

future generations.

อเมริกา

ในการเผชิญหน้ากับอันตรายที่ร่วมกันของพวกเรา,ในฤดูหนาวแห่งความยากลำบากของ

พวกเรานี้,ขอให้พวกเราจดจำ คำพูดที่เป็นอมตะเหล่านี้

ด้วยความหวังและคุณงามความดี,ขอให้พวกเรากล้าหาญต่อกระแสแห่งความหนาวเหน็บ

อีกครั้งหนึ่ง,และอดทนต่อพายุใดๆที่อาจจะเกิดขึ้น

ขอให้ลูกหลานของลูกหลานของพวกเราได้กล่าวกันว่าเมื่อพวกเราถูกทดสอบพวกเราจะ

ปฏิเสธที่จะ

ปล่อยให้การเดินทางนี้จบสิ้นลง,ว่าพวกเราไม่หันหลังกลับ,หรือพวกเราไม่ลังเล

; และด้วยสายตาที่จดจ้องอยู่ที่ขอบฟ้า

ความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเรา,พวกเรานำพาของกำนัลอันยิ่งใหญ่ของ

เสรีภาพออกไปและส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างปลอดภัย

Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.

ขอบคุณครับ  ขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรให้ท่าน

และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรให้สหรัฐอเมริกา

Posted in >4 Great Speeches For Better Speaking | Leave a comment

English By Musics

> เรียนอังกฤษจากเพลง กับ อ.นิรุธ

> BBCThai.com วลีละเพลง (A Phrase a Song)

บทเรียนภาษาอังกฤษจากบีบีซีชุดนี้เลือกเพลงเพราะๆมา เปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลิน พร้อมกับเสนอความหมายและการใช้สำนวนที่น่าสนใจจากเพลงเหล่านั้น

> Songs – Learn English from song lyrics

>For Music Lovers

> Siam Zone : เพลง : เนื้อเพลง Without You – Mariah Carey

> เรียนภาษาอังกฤษผ่านเพลง โดย.. Andrew Biggs :: When You’re Gone :

> educatepark.com

=============================================

( CHORUS )

We are the world, we are the children

We are the ones who make a brighter day so let’s start giving (Michael Jackson)

There’s a choice we’re making we’re saving our own lives (Diana Ross)

It’s true we’ll make a better day just you and me (Michael Jackson/Diana Ross)

Well, send’em you your heart so they know that someone cares (Dionne Warwick)

And their lives will be stronger and free (Dionne Warwick/Willie Nelson)

As God has shown us by turning stone to bread (Willie Nelson)

And so we all must lend a helping hand (Al Jurreau)

( REPEAT CHORUS )

We are the world, we are the children (Bruce Springsteen)

We are the ones who make a brighter day so let’s start giving (Kenny Loggins)

There’s a choice we’re making we’re saving our own lives (Steve Perry from Journey)

It’s true we’ll make a better day just you and me (Daryl Hall)

When you’re down and out there seems no hope at all (Michael Jackson)

But if you just believe there’s no way we can fall (Huey from Huey Lewis and the News)

Well, well, well, let’s realize that a change can only come (Cyndi Lauper)

When we (Kim Carnes)

stand together as one (Kim Carnes/Cyndi Lauper/Huey Lewis)

(REPEAT CHORUS AND FADE )

============================================

Posted in >2 Musics and Lyrics | Tagged | Leave a comment

English by Movies

การฝึกภาษาอังกฤษจากภาพยนต์ แตกต่างจากการดูหนังฝรั่ง ตรงที่การดูหนังเราได้ความบันเทิงแต่ไม่ได้เรียนภาษาเพราะภาษาพุดจะเร็วมาก จนไม่สามารถจับใจความได้เลย แม้จะดู Subtitle ก็เรียนได้ผลน้อยมาก

แต่การฝึกเรียนภาษาจากหนังฝรั่ง ต้องเลือกหนังที่มีคนนำบทพูดมาอธิบาย(ค้นได้จากกูเกิล) ควรเลือกดูหนัง(เพื่อเรียนภาษา)เพียงตอนสั้นๆที่สนุกสนานและดูซ้ำๆจนจับคำ พูดได้

วิธีเรียนภาษาจากการดูหนังฝรั่ง

1 ดูครั้งแรก  มี Subtitles ไทย เพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมด

2 ดูครั้งที่ 2  เปิด ฉพาะ English Subtitles

3 เลือกดูซ้ำๆ หลายๆครั้ง ตอนสั้นๆที่เป็นบทเรียน ซึ่งมีคำอธิบายประกอบ ตัวอย่างที่ดี ดูได้ จาก Live ABC

Every scene of the movie has a lesson set that includes: Text of the script, a Vocabulary Lesson, 2 or more Mini-Story Lessons (including some Point of View Lessons), and Audio from the scene. Some scenes also have Commentaries.

By using all the lessons, you understand all of an American movie. Also, you learn a lot of slang & idioms from the movie– the kind used everyday by Americans. But you don’t have to wait for our lessons. You can use this same method yourself, with any movie. Movies are a great way to learn– but you must use them correctly.

Most English students don’t use movies correctly. They rent a lot of American movies, watch them, return them, and then rent more. They may understand the basic story of each movie, but they don’t improve their English.

Here’s a better method for learning with movies:

1. Rent or buy ONE movie

2. Watch all of it, with subtitles in your own language

3. Next, watch only one scene of the movie (a scene is usually 2-4 minutes long). Use ENGLISH subtitles.

4. Rewind. Watch the same scene again. This time, pause for every sentence. Write down phrases/words you don’t understand.

5. Use your dictionary to learn these new words. Search the internet for strange phrases (probably slang or idioms).

6. Watch the scene again at normal speed– 2-3 times. Turn the subtitles OFF. Try to hear and understand the new phrases.

7. Watch the scene again– 2-3 times. Pause after every sentence, then say the sentence yourself. Don’t just “say” it. Copy the actor! Try to sound and move exactly like them. Copy their emotion. Copy their face movements. Copy their voice. This will improve your pronunciation.

Using this method, you can probably learn 1-3 scenes per week. Don’t go too fast. Learn deeply. Repeat steps 3-7 everyday. If a scene is difficult, you can do this again and again for several days. Its important to learn every scene very deeply.

It may feel slow, but when you finally finish a whole movie, your English is fantastically better! Use this method, it is very powerful

==========================================================

Suggested Links for Learn English from Movies:

> เรียนอังกฤษจากหนังรางวัล โดย คนเมืองแปล

> เรียนอังกฤษจากหนัง จาก รายการภาษาหนัง @ www.nangdee.com

> Learning English Through Movies @ Lingual.net

> http://www.kinglishschool.com Learn english from the movies

Yet, you can see some friends, who watch thousand of hollywood movie, do not speak any words!! Right, the thing is you don’t just watch it but you have to watch by learning purpose to create more useful entertainment.

The steps may annoy your emotion but if you want to learn English you better follow below steps. Otherwise, you may lost your time and effort without nothing. There are three easy steps to follow

1. Buy soundtrack movie (of course!) and watch it with the subtitle on at the first time. Your eyes and ears should work equally at this stage. Try to understand the theme and the main idea of the movie.

2. Watch it again, still with subtitle on, but now try to minimize the use of your eyes on the subtitle. Listen as much as possible and look at the subtitle only when you really do not understand. Skip all small detail at the first time and slowly increase the amount of learning by decreasing the number of time you stop the movie.

3. Watch it without subtitle. It sounds tough but believe me, after enough practice at the first two steps, you will find it easier to watch the movie in pure English.

You may need to spend sometime to pass the first two steps. Do not reach the last step to early because it can greatly discourage you. However, if you reach it when you are ready you may never imagined that english is such a piece of cake for you.

Source : Effortless English by AJ Hoge

==============================================

West Side Story

Related Links:

================================================

Cats the Musical

Related Links:

================================================

The Sound of Music

Related Links:

================================================

Posted in >1 English by Movies | Tagged | Leave a comment

The Life of The Buddha

” The Life of The Buddha ” พุทธประวัติ
Prepared By : Budhi ‘wake up’ (โพธิ)
Source from:จากคำบรรยายประกอบสารคดี ของ BBC “ The Life of The Buddha ”

Five hundred years before Christ a young prince set out on a journey.
500 ปีก่อนคริสตกาล เจ้าชายองค์หนึ่งเสด็จออกเดินทาง
He would travel through pain and suffering to reach nirvana
พระองค์จะผ่านความทุกข์ทรมานเพื่อไปถึงนิพพาน
- the everlasting bliss we all dream of.
ความสุขอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลที่เราทุกคนปรารถณา

” Symbol of peace Symbol of compassion,symbol of non-violence.”
“ สัญญาลักษณ์ของความสงบ สัญญาลักษณ์ของความเมตตา สัญญาลักษณ์ของความไม่รุนแรง ”

He was the Buddha.
พระองค์ คือ พระพุทธเจ้า

He grew up in a palace surrounded by luxury.
พระองค์ประสูติในพระราชวังที่รายล้อมด้วยความสะดวกสบายโอ่อ่าหรูหรา
In his teens his privilege afforded him every indulgence
ในวัยรุ่นพระองค์หลงอยู่ในความสุขทุกอย่าง
But he gave all this up to gain ultimate wisdom.แต่ก็ทรงสละสิ้นเพื่อปัญญาอันสูงสุด
He would travel the darkest corridors of his mind to come face to face with the devil inside him.
พระองค์จะผ่านมุมมืดที่สุดในจิตใจ เพื่อเผชิญกับความชั่วร้ายภายในกายตน
He founded the first world religion,
ทรงสร้างศาสนา แรกของโลก
followed today by over 400 million people
ที่ทุกวันนี้มีผู้นับถือกว่า 400 ล้านคน
- a religion where meditation is used to reach a state of complete peace and happiness.
ศาสนาที่ใช้การทำสมาธิ เพื่อเข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริง

” Our own potential our own effort to know the ultimate reality.”
“ ศักยภาพของเราเอง ความพยายามของเราเองเพื่อรับรู้ความเป็นจริง ”
And the events of his life make up one of the greatest stories ever told
และเหตุการณ์ในชีวิตของพระองค์คือหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
- and the Buddha the world’s most enduring icon.
และพระพุทธเจ้าคือ พระผู้เป็นเจ้าที่อมตะที่สุดในโลก

“ The Life of The Buddha ”

Two and a half thousand years after|his death the Buddha’s message lives on.
2500 ปีหลังจากปรินิพพาน คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่
The Dalai Lama
ท่านดะไลลามะ
- the spiritual figurehead of Tibetan Buddhism
ผู้นำจิตวิญญาณของศาสนาพุทธในทิเบต
- passes on the teachings of the Buddha
ถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง
- continuing a practice that began the day he died.
การปฏิบัติที่เริ่มจากวันที่ปรินิพพาน

Buddhism has been adopted by many different cultures and has many interpretations.
หลากหลายวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาพุทธ และมีการตีความที่ต่างออกไป
The Buddha’s teachings of a higher mental calm
คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสงบทางจิตขั้นสูงสุด
and clarity are seen by some as a religion,others a philosophy, even a psychotherapy.
บางคนว่าเป็นปรัชญาและมีบางคนว่าเป็นการบำบัดทางจิต

ท่านดะไลลามะ กล่าว่า
” Some people describe Buddhism is not a religion but Buddhism is science of mind.”
” บางคนเห็นว่าศาสนาพุทธมิใช่ศาสนา แต่เป็นศาสตร์ทางจิต “

The Buddha’s message is as relevant today as it was two and a half thousand years ago.
คำสอนของพระพุทธเจ้ายังตรงประเด็นอยู่ถึงทุกวันนี้ แม้จะผ่านมาแล้ว 2500 ปี

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford)

” What has made Buddhism so popular is that it is insightful|and largely true that the Buddha discovered immensely important things.”
” นั่นคือสิ่งที่ทำให้พุทธสาสนาเป็นที่ยอมรับ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างท่องแท้ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่สำคัญยิ่ง “

Unlike other religions, Buddhism,which centers on the mind,has no supreme God.
สิ่งที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นๆ พุทธศาสนามีศูนย์กลางอยู่ที่จิตใจ ไม่มีพระเจ้า
Instead a great teacher the Buddha or the Awakened One.
แต่มีศาสดา คือพระพุทธเจ้า หรือผู้รู้ ผู้ตื่น

Prof.Kavin Trainor (University of Vermont)

” It seems very almost intuitive to an age in which psychology becomes for many people|an alternative to religion it’s the means it’s a therapeutic means to dealing with the problems of life and so it seems very accessible to any people.”
” มันเกือบเป็นการหยั่งรู้ในยุคที่จิตวิทยากลายเป็นทางเลือกแทน ศาสนาสำหรับคนจำนวนมาก มันเป็นวิธีการบำบัด แก้ปัญหาของชีวิต และดูจะเข้าถึงคนได้จำนวนมาก “

There are many representations|of the Buddha
มีภาพพจน์และสัญญาลักษณ์มากมายของพระพุทธเจ้า
and Buddhists all have their own picture in their minds of what he was like.
และพุทธศาสนิกชนทุกคนมีภาพของพระองค์อยู่ในใจของพวกเขา

ท่านดะไลลามะ กล่าวว่า
” Some kind of vibration of complete peace,non-violence I think that must be there.”
” ความสงบอันสมบูรณ์แบบ ความไม่รุนแรง อาตมาคิดว่าอยู่ที่นั่น “

Until little more than one hundred years ago the life of the Buddha remained unknown to the West By the time the British colonized India
- the country of the Buddha’s birth
- Buddhism had all but died out,destroyed by Hindu kings and Muslim invaders.
จนกระทั่งเมื่อร้อยกว่าปีมานี้ พุทธประวัติยังไม่เป็นสิ่งล่วงรู้ของตะวันตก
ในยุคที่อังกฤษครอบครองอินเดียประเทศที่พระพุทธเจ้าประสูติ
พุทธศาสนาได้สูญสิ้นไปจากการทำลายโดยกษัตริย์ฮินดูและทัพมุสลิมผู้บุกรุก

The origins and the sites of the Buddha’s life became lost to everyone.
It wasn’t until British colonial archaeologists
began to explore Northern India that their discoveries
began to root the Buddha’s life in historical fact.
ศาสนาพุทธใกล้จะหมดไปจากอินเดีย
การค้นพบของเขาเริ่มเผยถึงพุทธประวัติ ในแง่ความจริงทางประวัติศาสตร์

” In the 1860′s,a series of archaeologists began to try and identify the sites associated with the life of the Buddha.”
” ในยุค 1860 นักโบราณคดีชุดหนึ่ง ได้พยายามระบุสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ตลอดชีวิตของพระองค์ “

By the 1890′s many of these sites had been successfully identified within the Ganges area,
ภายในยุค 1890 สถานที่หลายแห่งมีการระบุชัดเจน ภายในบริเวณแม่น้ำคงคา
but that time two of the great sites|connected with Buddhism were still missing,
แต่ในตอนนั้นสถานที่สำคัญสองแห่ง ทางพุทธศาสนายังคงสาปสูญ
the site of Lumbini, where the Buddha had actually been born,
สวนลุมพินีที่พระพุทธเจ้าประสูติจริง
and the site of Kapilavastu which was the childhood home of the Buddha.
และกรุงกบิลพัสดุ์วึ่งป็นที่ประทับวัยเยาว์ของพระองค์

The area to the north of the Ganges was less well known,
บริเวณตอนเหนือของแม่น้ำคงคา ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
partly because of the very thick jungle there,tigers as well as malaria.
ส่วนหนึ่งเพราะที่นั่นเป็นป่าหนาทึบ เต็มไปด้วยเสือและไข้มาเลเรีย
It took a breakthrough discovery to unlock the story of the Buddha’s origins.
เป็นการค้นพบครั้งสำคัญ ที่เผยเรื่องราวกำเนิดของพระพุทธเจ้า
In a remote village across the border in Nepal a pillar was discovered.
ในหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่ง ข้ามพรหมแดนเนปาลมีการค้น

A British expedition was sent out|to decipher its inscription.
พบเสาหิน นักสำรวจอังกฤษผู้หนึ่งถูกส่งไปแปลคำจารึก
The script is the early Brami script
ข้อความในคำจารึกเป็นภาษาพราหมณ์ในยุคแรก
and the language is|a local vernacular language of Northern India and indeed the inscription itself depicts
และเป็นภาษาท้องถิ่นของอินเดียตอนเหนือ และข้อความนั้นระบุว่า…ที่นี่คือ

that this is where the Buddha,the enlightened one was born.
สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า

This was the first piece of evidence to suggest that the Buddha was not just a legendary figure – he actually existed.
นี่เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ระบุว่า พระพุทธเจ้ามิใช่แค่เรื่องในตำนาน พระองค์มีอยู่จริง

Ancient Buddhist texts|had named the Buddha’s birthplace as Lumbini
and now the archaeologists had it located on the map.
Now they tried to find the Buddha’s childhood home
- an ancient city named in the texts as – Kapilavastu.
คัมภีร์พุทธศาสนาโปราณอ้างสถานที่ประสูติของท่านว่าเป็น สวนลุมพินี
และตอนนี้พวกเขาพยายามหาสถานที่ประทับวัยเยาว์ของพระองค์ เมืองโบราณที่ระบุไว้ในคัมภีร์ว่า กรุงกบิลพัสดุ์

It was apparent that it was located to the west
perhaps 10 or 15 kilometers to the west of Lumbini
and that is where the search began to intensify.
Expeditions uncovered two possible sites for Kapilavastu
- one in India the other in Nepal.
For a hundred years archaeologists have argued over them.
ดูเหมือนมันจะอยู่ทางตะวันตก
อาจจะห่างจากลุมพินี 10 หรือ 15 กิโลเมตร
และนั้นเป็นที่ซึ่งการค้นหาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง
นักสำรวจได้พบสถานที่สองแห่ง ที่อาจจะเป็นกรุงกบิลพัสดุ์
แห่งหนึ่งในอินเดีย และอีแห่งหนึ่งในเนปาล
พวกนักโบราณคดีได้โต้แย้งกันในเรื่องนี้มานับร้อยปี

New research by Dr Coningham|and his team
suggests the ancient city lay|at modern day Tilaurakot – in Nepal.
จนการวินิจฉัยครั้งใหม่ของ ดร.โคนิ่งแฮม และคณะ
ที่เสนอว่าเมืองโบราณนั้นคือ ทิเลาราก็อต ในเนปาลปัจจุบัน

It’s an extremely exciting site because it is so well preserved,
we conducted that a series of geo physical surveys
and we then identified a series of roads laid out and it became a clear
that the entire city in its final phrase had been laid out on a girded pattern.
มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะอนุรักษ์ไว้อย่างดี เราได้สำรวจทางธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีถนนหลายสายและชัดเจนว่า ทั้งเมืองในขั้นสุดท้าย มีการวางแผนผังอย่างมีระเบียบ

At its centre lay a palace.
It is here that the Buddha’s story begins.
Two and a half thousand years ago
Northern India was divided up into Kingdoms and republics.
ตรงกลางคือ พระราชวังซึ่งพระพุทธประวัติเริ่มต้นที่นี่
2500 ปีก่อนทางตอนเหนือของอินเดีย ถูกแบ่งแยกออกเป็นอาณาจักร และสาธารณรัฐ

The Buddha’s father – Sudhodana
- was the elected chieftain|of the Shakya tribe.
He ruled his kingdom from his palace|near the foothills of the Himalayas.
His queen was called Maya.
พระบิดาของพระพุทธเจ้าคือ พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นประมุขของศากยวงศ์
พระองค์ปกครองอาณาจักรจากพระราชวังใกล้เชิงเขาหิมาลัย
พระราชินีคือ พระนางมายา

Legend tells that on the night of the full moon she had an extraordinary dream.
It told that a special Being known as the Buddha was about to be born again on earth.
The legend goes on that Four Guardian deities of the world
carried Queen Maya up to the Himalaya mountains in her bed.
They anointed her with divine perfumes and decked her with heavenly flowers.
A white elephant with six tusks descended from heaven,carrying a lotus flower in its trunk,and entered her womb.
The Buddha would be born of Maya.

Prof.Peter Harvey (University of Sunderland)
” If one looks at this story of the Buddhist conception and compares it
to say the conception story of Jesus, where you have angels appearing.
I suppose a similar basic idea is there.
That the forces which are beyond are signaling that something great is happening.
Its said that the Buddha chose the time and the place that he would be reborn.”
Prof.Peter Harvey (University of Sunderland)กล่าวว่า
” ถ้ามีคนดูที่แนวคิดของพุทธศาสนา และเปรียบเทียบกับแนวคิดในเรื่องราวของพระเยซู
ที่มีนางฟ้าปรากฎกาย ผมคิดว่ามีแนวคิดหลักเหมือนกัน
ว่าพลังอันไกลดพ้นส่งสัญญาณว่า สิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น
พระพุทธเจ้าทรงเลือกเวลาและสถานที่ที่พระองค์จะทรงประสูติอีกครั้ง “

The baby boy was named Siddhartha – meaning ‘every wish fulfilled’.
เจ้าชายมีพระนามว่า สิทถัตถะหมายถึงสำเร็จตามประสงค์
But his mother fell ill after giving birth and died a few days later.
แต่พระมารดาประชวรหลังจากนั้นและสิ้นพระชนม์ 2-3 วันต่อมา
Siddharta was brought up by his aunt.
พระองค์จึงถูกเลี้ยงดูโดยพระญาติ(น้า)

The family summoned Brahmin priestsand then a trusted palace soothsayer to predict the young prince’s future
ทางราชวงค์ได้เรียนพราหมณ์และโหรหลวง มาทำนายอนาคตของเจ้าชายน้อย
We’re told that he noticed the auspicious signs of a great being upon Siddhartha’s body,
พวกเขาสังเกต เห็นสัญญาลักษณ์อันยิ่งใหญ่ บนร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะ
including the mark of a wheel upon his feet.
รวมทั้งรอยวงล้อใต้พระบาท
It’s said that the Buddha was born with certain marks on his body the so called 32 marks of a great person.
กล่าวกันว่า พระพุทธเจ้าประสูติพร้อมสัญลักษณ์พิเศษบนร่างกาย 32 ประการ ของบุรุษผู้ยิ่งใหญ่
They are seen as appearing on the body of two kinds of people.
ที่จะปรากฏบนร่างกายของบุคคล 2 ประเภท
One who will become the Buddha and one who will become a world Emperor.
หนึ่งคือผู้จะเป็นจักรพรรดิ์ครองโลก อีกหนึ่งคือ ผู้ที่จะเป็นผู้นำทางศาสนา คือศาสดาเอกของโลก

His father was quite keen on the idea that his son would become|a great political leader.
พระบิดามีพระประสงค์ที่จะให้พระโอรสเป้นผู้นำทางการเมืองการปกครองที่ยิ่งใหญ่
So this is why it is said that|he cosseted his son,to prevent him seeing things which|might send him in a religious direction.
นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระองค์พะเน้าพะนอโอรส เพื่อไม่ให้เห็นสิ่งที่จะนำไปในทางศาสนา

Everyone knew the signs meant Siddharta|was exceptional, especially the King.
ทุกคนรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นบุคคลพิเศษ โดยเฉพาะกับกษัตริย์
But as he watched his inquisitive young son growing up he worried about these predictions
แต่ขระที่พระองค์เฝ้าดูพระโอรสเติบโตขึ้น พระองค์ทรงวิตกในคำทำนาย
- that one day his son would abandon|the palace and become the spiritual leader rather than stay to become|chief of the Shakyas.
ว่าวันหนึ่งพระโอรสจะสละพระราชวัง และกลายเป็นผู้นำทางศาสนามากกว่าจะเป็นประมุขของศากยวงค์

As Siddhartha grew older his father was delighted to see the boy’s exceptional ability at the princely sports of fencing, wrestling and archery.
ขณะที่เจ้าชายเติบโต พระบิดายินดีที่ได้เห็นความสามรถอันยอดเยี่ยมของพระโอรสในกีฬา ฟันดาบ มวยปล้ำและยิงธนู
But he also noticed that Siddharta|was a deeply thoughtful and curious child.
แต่พระองค์ก็สังเกตเห็นว่า เจ้าชายสิทถัตถะ เป็นเด็กที่มีความคิดลึกซึ้งและอยากรู้อยากเห็น
He appeared to be more interested in trying to understand the nature of the world around him than in military pursuits.
เจ้าชายดูจะสนใจในการพยายามเข้าใจธรรมชาติของโลกรอบตัวมากกว่างานด้านการทหาร

For the King these were|the most important skills
young Siddharta should learn|if he was to become a leader of men.
Siddhartha was expected to become
the future King|and defender of Kapilavasthu
- one of the very first cities|in Northern India.
สำหรับกษัตริย์เหล่านี้คือทักษะที่สำคัญที่สุด เจ้าชายควรเรียนรู้ถ้าพระองค์จะเป็นผู้นำของปวงชน เจ้าชายถูกคาดหวังว่าจะกลายเป็นกษัตริย์ในอนาคตและเป็นผู้ปกครองกรุงกบิลพัส ดุ์ หนึ่งในนครยุคแรกทางตอนเหนือของอินเดีย

The Palace where Siddhartha grew up|has long since crumbled away.
Its mud and wood construction have left nothing|for archaeologists to examine.
พระราชวังที่ซึ่งพระองค์เคยประทับในเยาว์วัย ได้พังทลายไปหมดสิ้น โครงไม้และโคลน ไม่เหลืออะไรให้นักโบราณคดีได้ตรวจสอบ
But more durable materials have recently|been discovered at Tilaurakot.
แต่มีวัสดุที่ทนทานกว่า ที่ได้ค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ ที่ ทิเลาราก็อต

Prof.Robin Coningham ( Brad University) กล่าวว่า

” We cut a trench 3 meters by 3 meters and eventually We had a very clear sequence at the site
and then we began to be somewhat surprised|by identifying a material known as
painted greyware which is basically a flat bowl with black paint.
This tiny fragment has huge significance.”
” เราขุดคูขนาด 3 X 3 เมตร และในที่สุดเราก็ลำดับเหตุการณ์ได้ชัดเจน
และเราเริ่มประหลาดใจที่ได้พบวัสดุ ที่รู้จักกันว่า
เกรย์แวร์ ซึ่งเป็นอ่างแบนๆมีลายเขียนสีดำ เศษเล็กๆที่มีความสำญมาก “

Dr Coningham believes it was made in the 5th Century BC
- at the time Siddhartha was growing up in the palace.
What we have is a centre of small industry – We are probably dealing with a settlement
that we would even hesitate to call a city today
- centered around a large courtyard belonging to the ruler.
And the majority of the population living in the agrarian hinterland.
It was this hinterland,lying beyond the city walls that fascinated Siddhartha.
ดร.โคนิ่งแฮม เชื่อว่า มันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ในยุคที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเจริยวัยในพระราชวัง
” สิ่งที่เราพบคือศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เราอาจจะพบชุมชน ที่เราลังเลที่จะเรียกว่าเมืองทุกวันนี้ ตรงกลางดดยรอบคือสนามกว้างใหญ่ของประมุขและประชากรส่วนใหย่อยู่ในเขตกสิกรรม อันห่างไกลออกไป “
เขตห่างไกลด้านหลังกำแพงเมืองนี้ ที่ประทับใจเจ้าชายสิทธัตถะ

So when at the age of nine his father allowed him out to celebrate the annual ploughing festival he eagerly participated.
เมื่อพระองค์มีพระชนม์มายุ 9 พรรษา พระบิดาให้พระองค์ไปฉลองเทสกาลไถนาประจำปี พระองค์กระตือรือร้นไปร่วมงาน
His first glimpse of reality beyond the palace walls would open a door for Siddharta to a new vision of the world
and would become the turning point of his life.
เป็นครั้งแรกที่ทรงเห็นความเป็นจริงหลังกำแพงวัง ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่วิสัยทัศน์ใหม่ของโลก และเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเจ้าชาย

The story recalls that he watched a farmer ploughing.
มีเรื่องเล่าขานว่า เมื่อพระองค์เห็นชาวนาไถนา

He saw the toil and effort, struggle and repetition of this back-breaking work,something he’d never seen in the palace.
ทรงเห็นความยากลำบาก ความพยายามของการทำงานที่หนักหนาสาหัส สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในวัง
He managed to slip away from the festivities and be alone.
พระองค์ผละออกจากงานฉลองไปอยู่ตามลำพัง

This first experience of real life had a profound effect upon him.
ประสพการณ์ครั้งแรกของชีวิตจึงมีผลล้ำลึกต่อพระองค์
To everyone else this was a celebration
- but to Siddhartha it symbolized something quite different.
สำหรับทุกคนนี่คืองานฉลอง
แต่สำหรับเจ้าชายสิทถัตถะมันเป็นสิ่งที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง
He felt his mind leading him into a contemplative state.
พระองค์รู้สึกว่าจิตใจนำพาให้ครุ่นคิดคำนึง

He watched the plough as it cut and parted the ground and noticed a bird|eating a freshly unearthed worm.
ทรงเห็นการไถนาเป็นการขุดดินและสังเกตุเห็นนกกำลังกินหนอนที่ถูกขุดขึ้นมา
He asked himself why living beings|have to suffer in this way.
ทรงถามตนเองว่าเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงทุกข์ทรมานเช่นนี้
If the farmer had not been ploughing|the bird would not have eaten the worm.
ถ้าชาวนาไม่ได้ไถนา นกก็จะไม่ได้กินหนอน
He realized that everything was connected and that all actions had consequences.
ทรงตระหนักว่าทุกอย่างเกี่ยวพันกัน และการกระทำทุกอย่างมีผลต่อเนื่อง

This simple observation would become one of the corner stones of his teachings – known as karma.
การสังเกตุเห็นครั้งนี้จะกลายเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของคำสั่งสอน ที่รู้จักกันว่า กรรม

As Siddharta’s mind focused on these profound thoughts he slipped into a trance or jana – a mental state which would become his first step on the road to enlightenment.
ขณะที่จิตของเจ้าชายสิทธัตถะเพ่งอยู่ที่ความคิดล้ำลึกเหล่านี้

Prof.Peter Harvey (University of Sunderland)
” He was sat under a tree and he was just focusing on the plough going through the earth.
And its said while doing that|he fairly Naturally went into a meditative state called a first Jana.
Which was very very joyful and happy.
And which he later uses|as part of his spiritual path.
The connection to Buddhist meditation is the focusing on something which has a calming centering effect.
Possibly also the idea of compassion for the worms being killed as the plough went through the earth.
So I suppose one would see this as just part of his rather special nature.”
Prof.Peter Harvey (University of Sunderland) กล่าวว่า
” พระองค์อยู่ใต้ต้นไม้และสนใจการไถนาบนพื้นดิน
ระหว่างที่ทำเช่นนั้นพระองค์ได้เข้าสู่ภาวะสมาธิขั้นแรก
ซึ่งทำให้มีความสุขมากมาย
และต่อมาภายหลังได้ทรงใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง
การทำสมาธิทางพุทธศาสนา เพ่งความสนใจในสิ่งที่มีผลให้เกิดความสงบ
อาจรวมถึงความเวทนาหนอนที่ถูกฆ่าตายขระที่มี การไถนา
ผมเห็นว่าควรจะเห็นได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันพิเศษของพระองค์ “

The young prince’s behavior deeply unsettled the King.
Brahmanism – the religious tradition of the time
- insisted that sons should follow in the footsteps of their fathers.
พฤติกรรมของเจ้าชายหนุ่มทำให้กษัตริย์ไม่แน่พระทัย
ประเพณีตามศาสนาพรามหมณ์ในสมัยนั้น ยืนยันว่าพระโอรสควรปฏิบัติตามแนวทางของพระบิดา

Prof.Kavin Trainor (University of Vermont)
” One of the things that I think makes this narrative so powerful is,
again we can imagine this scene of his father trying to protect his son encountering any suffering.
Now the reason for doing this is that there has been a prophesy that
he’ll either become a universal monarch
or he’ll become a renunciant who will gain enlightenment.
His father of course wants him to become a king to follow in his footsteps.”
Prof.Kavin Trainor (University of Vermont) กล่าวว่า
” อย่าหนึ่งที่ผมคิดว่า…เรื่องเล่าที่มีความหมาย
อีกครั้งที่เราลองคิดทางด้านพระบิดา ซึ่งพยายยามปกป้องโอรสไม่ให้เจอะเจอความทุกข์ทรมาน
เหตุผลที่ทำเช่นนี้เพราะคำทำนายว่าพระองค์จะกลายเป็นกัตริย์ครองโลก
หรือเป็นผู้สละทุกอย่างเพื่อการตรัสรู้ พระบิดาต้องการให้โอรสเป็นกษัตริย์ตามรอยพระองค์ “

As Siddhartha grew up
his father did all he could to tempt him|to stay inside the palace.
He tried to create a perfect and seductive world for him to live in.
As was Customary for a prince, Siddhartha was offered beautiful maidens
to entertain him with music and to pleasure him with their physical beauty.
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัย
พระบิดาทำทุกอย่างเพื่อจูงใจให้อยู่ภายในพระราชวัง
พยายามสร้างโลกอันเพียบพร้อมดึงดูดใจให้พระโอรส
ตามธรรมเนียมของเจ้าชาย เจ้าชายมีสตรีสวยงามมากมาย
คอยให้ความเพลิดเพลินด้วยดนตรีและด้วยความงามของเรือนร่าง

When Siddhartha reached the age of sixteen
the King even found him a beautiful bride|- Princess Yasodhara.
Siddharta had to compete for her hand
and the King was delighted how skillfully|his son fought off the competition.
The King began to convince himself
that palace life was beginning|to suit his son at last.
But this was wishful thinking
and Siddhartha pestered his father|to allow him out of the palace.
เมื่อเจ้าชายสิทัตถะถึงวัย 16 ชันษา กษัตริย์ก็หาเจ้าสาวแสนงามมาให้คือ เจ้าหญิงยโสธรา เจ้าชายต้องต่อสู้เพื่อเจ้าหญิงและกษัตริย์พอใจที่พระโอรสเก่งกาจในการ ต่อสู้ กษัตริย์เริ่มแน่ใจว่าชีวิตในพระราชวังเหมาะสมกับพระโอรสในที่สุดแต่นี่คือ ความปรารถนาที่เหนือเหตุผล และเจ้าชายสิทธัตถะ ได้รบเร้าขอออกไปนอกพระราชวัง

Unable to refuse|his son’s wishes any longer,
the King desperately set about
clearing every eyesore|from the surrounds of the palace.
Like a Hollywood film set, the sick,|the poor and the old were all deleted
from the fantasy|presented to the young prince
เมื่อไม่สามารถปฏิเสะได้อีกต่อไป กษัตริย์สั่งเก็บทุกอย่างที่อุจจาดตาไปจากรอบพระราชวัง เหมือนฉากภาพยนต์ฮอลลีวู้ด คนป่วย คนเจ็บ และคนชรา ถูกกำจัดไปจากสายตาของเจ้าชายหนุ่ม
Despite his father’s efforts,
Siddhartha’s first taste of the|outside world would reveal stark realities.
With the naivety of a child|he set out with Chana,
his charioteer, as his guide.
The prince would make four journeys|and see four signs
- as predicted|by the palace fortune teller.
แม้นพระราชบิดาจะพยายามแล้ว การออกชมโลกภายนอกครั้งแรกของเจ้าชายก็ได้พบคว่ามเป็นจริง พระองค์เสด็จไปอย่างง่ายๆพร้อมด้วยฉันนะมหาดเล็กของพระองค์เป็นผู้นำทาง เจ้าชายได้เสด็จไป 4 ครั้งเห็นนิมิต 4 อย่างตามที่โหรหลวงได้ทำนายไว้

Early Buddhist texts place great importance|on this point in the story
as each journey would reveal to Siddhartha
an aspect of life which had been|deliberately hidden from him.
On his first trip Siddhartha|went out into the country,
away from his father’s influence.
He noticed an old man painfully making|his way through a village.
He asked Chana what was wrong with the man
and Chana explained|the process of ageing to him.
Siddhartha was alarmed
when he learnt that ageing is inescapable|and happens to us all.
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาระยะแรก ให้ความสำคัญแก่ประเด็นนี้ว่า การเดินทางแต่ละครั้งจะเผยให้เจ้าชายสิทถัตถะ เห็นความเป็นไปของชีวิตที่ถูกซุกซ่อนไว้
ในการเดินทางครั้งแรก(นิมิตที่ หนึ่ง) เจ้าชายเข้าไปในประเทศที่พ้นจากอิทธิพลของพระบิดาพระองค์สังเกตุเห็นชายชรา เดินอย่างยากลำบากผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทรงถามฉันนะว่า เกิดอะไรขึ้นกับชายคนนั้น ฉันนะอธิบายว่า เขาเป็นคนชรา เจ้าชายตกใจเมื่อรู้ว่าความชราเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และเกิดขึ้นกับเรา ทุกคน

For Siddhartha,
reality was beginning to unveil|a cruel picture of the world.
- Where misfortune and suffering appeared|to dominate every aspect of life.
สำหรับเจ้าชายสิทธัตถะความจริงเริ่มเผยถึงภาพอันโหดร้ายของโลก ที่ซึ่งความโชคร้ายและทุกข์ทรมานเกิดขึ้นได้กับทุกชีวิต

The second sign was soon to follow
when Siddhartha noticed a sick man,|his features twisted with disease.
He asked Chana if anyone could become sick|and again he was shocked
when he learnt the brutal truth|that we all can.
The protective wall of fantasy around him|was beginning to crumble.
นิมิตที่ สอง ตามมาในไม่ช้า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะสังเกตุเห็นคนป่วย ร่างกายบิดเบี้ยวเพราะโรคภัย ทรงถามฉันนะว่าใครจะเจ็บป่วยได้บ้าง และต้องทรงตกพระทัยอีกครั้งเมื่อรู้ความจริงอันโหดร้ายว่า เกิดกับพวกเราทุกคน เกราะป้องกันพระองค์เริ่มแตกสลาย

And the further the young Prince ventured|the more of life’s horrors confronted him.
Now he saw a corpse, bound in linen,
being carried to the funeral pyre|- and the story records that Siddhartha
is appalled to discover|not only that all men are mortal,
but also that it was a Brahmin belief|that after death we are all reborn
- to suffer and die time and time again.
และเจ้าชายได้พบความหน้าสะพรึงกลัวของชีวิตอีกต่อไป
ตอนนี้(นิมิตที่ สาม) ทรงเห็นซากศพถุกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวบาง ถูกนำไปยังที่เผาศพ และยังเล่าขานกันว่า เจ้าชายสิทธัตถะตกใจที่ได้พบว่าไม่เพียงแต่ทุกคนต้องตาย แต่เป็นความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ว่าหลังจากตายแล้ว เราทุกคนจะเกิดใหม่เพื่อทุกข์ทรมานและตายอีกครั้งแล้วครั้งเล่า

There seemed no end
and no solution to life’s miserable|and inevitable cycle.
ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีทางออกต่อความทุกข์ยากและวัฏจักรของชีวิต

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford)
” The Buddha’s life is an allegory|because the most important point in it is
that here is a young man|who is brought up with every luxury
and he realizes that isn’t enough|because he has a shock.
He has a shock because for the first time|he encounters old age,disease and death.

It’s not plausible to think that|growing up as an intelligent youth
he wouldn’t have known anything about it.
The point is rather to convey the tremendous impact that|coming face to face with
these fundamental facts of human existence,|has and must have upon us,
and that it’s urgent|that we do something about it.”
” พุทธประวัติเป็นการแฝงคติ เพราะประเด็นสำคัญที่สุดคือ
ชายหนุ่มที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสุขสบายทุกอย่าง
แต่ก็ตระหนักว่ายังไม่เพียงพอเพราะต้องตกใจที่ได้เผชิญหน้าเป็นครั้งแรกกับความชรา การเจ็บป่วยและความตาย

มันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะคิดว่าการเติบโตมาอย่างชาญฉลาด
พระองค์จะทรงไม่รู้อะไรเลย
ประเด็นคือผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ที่ได้เผชิญกับความจริงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องเกิดขึ้น
และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำอะไรบางอย่าง “

But it was the fourth sign that would|definitively point to Siddharta’s future
- a man wearing a simple robe|with a begging bowl before him.
Why should anyone want to give up|the pleasures of the world
to wander the countryside, begging?|Asked the prince.
Chana explained that the man had renounced|such pleasures in order to confront reality
and seek answers to this painful existence.
แต่เป็นนิมิตที่ สี่ ที่เป็นประเด็นสำคัญต่ออนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะ ชายที่แต่งตัวมอซอพร้อมกะลาขอทาน เจ้าชายถามว่า ทำไมจึงมีคนสละความสุขทางโลกเพื่อเรร่อนไปขอทาน ฉันนะอธิบายว่า ชายผู้นั้นได้สละความสุขเช่นนั้นเพื่อเผชิญกับความจริง และหาคำตอบต่อความเป็นอยู่อันทุกข์ทรมาน

Prof.Peter Harvey (University of Sunderland)
” The account of the four signs|I see as quite an effective story way
of putting certain existential realizations|we all know we are going to get old
we all know we are going to get sick|we all know we are going to die
in our heads but its very different|to sit down on day
and realize here no is not just|other people who get old sick and die
its I’m going to get old|I’m going to get sick and I’m going to die
and I think the story accounts|are trying to portray
that moment of existential realization|where you see it for the first time
you are going to die|and you know it and you taste it.”
กล่าวว่า “ เรื่องของนิมิตทั้งสี่นี้ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจัง คือนำเรื่องของความเป็นจริงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า เราต้องแก่ เราต้องป่วย เราต้องตาย ใส่ในสมองของเรา แต่มันต่างกันมากที่จะนั่งลงและตระหนักว่า ไม่ใช่แค่คนอื่นที่จะต้องป่วยและตาย เราเองกำลังจะแก่ กำลังจะป่วย และกำลังจะตาย และผมคิดเรื่องนี้เป็นการพยายามแสดงให้เห็นช่วงเวลาของของความเป็นจริงที่มี อยู่ที่คุณได้พบเห็นเป็นครั้งแรก คุณกำลังจะตายและคุณรู้ว่าคุณจะได้พบมัน “

When Siddartha returned to the palace|after this fourth journey
his mind was reeling|with his new understanding of the world.
The fruits and flowers around him|would rot and wither away.
Even the walls of the palace|would one day crumble.
His wife had just given|birth to a beautiful child.
But they would both one day grow old,
become ill and die. It was inevitable.
He had learnt the meaning of impermanence|and saw it in everything around him.
Siddharta knew he had to leave his family
to seek answers to the questions|that tormented him,
even though this meant|abandoning his wife and son.
Against the tradition of his family|and the Brahmin religion,
Siddhartha left home to find|his own answers to life’s suffering.
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับวัง หลังจากเดินทางครั้งที่ สี่ จิตใจของพระองค์กำลังทบทวนถึงความเข้าใจครั้งใหม่
ผลไม้และดอกไม้รอบตัวจะเน่าเปื่อยสลายไป แม้แต่กำแพงวังวันหนึ่งก็จะพังทลาย ชายาพระองค์เพิ่งจะให้กำเนิดพระโอรส แต่ทั้งสองวันหนึ่งก็จะแก่เฒ่าล้มป่วยและตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
พระองค์ได้เรียนรู้ความหมายของความไม่แน่นอน และมองเห้นในทุกอย่างรอบตัว เจ้าชายสิทธัตถะรู้ว่าพระองค์ต้องสละครอบครัวเพื่อไปแสวงหาคำตอบต่อคำถามที่ กวนใจพระองค์ แม้จะหมายถึงต้องละทิ้งพระชายาและพระโอรส ขัดต่อประเพรีของราชตระกูลและศาสนาพราหมณ์
เจ้าชายเสด็จออกจากวังเพื่อหาคำตอบต่อความทุกข์ของชีวิต

One story recalls
how a hypnotic mist sent|the guards to sleep
allowing him to escape with Chana,|through the Eastern Gate of the palace.
It is said that beside the river Anoma,|he removed his jewellery,
exchanged his robes for rags|and cut off his long hair.
He asked Chana to carry them|back to the palace.
Siddhartha was alone for the first time.
เรื่องราวหนึ่งเล่าว่า มีหมอกควันมาทำให้ยามหลับ พระองค์ จึงหนีไปกับฉันนะผ่านประตูตะวันออก
ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา พระองค์ถอดเครื่องเพชรเปลี่ยนชุดเป็นจีวรและตัดผมที่ยาวออก ทรงขอให้ฉันนะนำกลับไปที่วัง เจ้าชายทรงอยู่ตามลำพังเป็นครั้งแรก

He had at last escaped|the false world of palace life
where suffering had been|swept out of sight.
Now he needed to come|face to face with reality,
if he was ever to find a solution|to the pain of existence.
Siddhartha was confronted|by suffering on a scale
he’d never seen before|when he arrived in the cities.
And within those cities people|were being thrown together,
at times there was perhaps|an increase in disease and suffering.
Some people have seen|this as a particular trigger
for the Buddha’s emphasis on suffering.
It accentuated a universal problems|that any human being in any society faces.
ในที่สุดก็ทรงหลบหนีออกจากโลกหลอกลวงในพระราชวังที่ซึ่งความทุกข์ทรมานถูก กำจัดไปให้พ้นจากสายตา ตอนนี้พระองค์ต้องเผชิญหน้ากับความจริง ถ้าพระองค์จะแสวงหาคำตอบต่อความทุกข์ของชีวิต
เจ้าชายได้เผชิญกับความทุกข์ทรมานในขณะที่พระองค์ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเมื่อเสด็จเข้าไปในเมือง

“ภายในเมืองเหล่านี้มีประชาชนถูกจัดให้มาอยู่รวมกัน ในตอนนั้นอาจมีโรคภัยไช้เจ็บเพิ่มข้น มีบางคนเห็นว่านี่อาจป็นตัวกระตุ้นต่อพระพุทธเจ้าให้เห็นความสำคัญในความ ทุกข์ทรมาน มันเน้นถึงปัญหาสากลที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ”

Siddhartha realized that
if he was to find an answer to the suffering surrounding him,
he would have to challenge the Brahmin religion under which everyone lived.
เจ้าชายสิทธัตถะทรงตระหนักว่า
ถ้าหากพบคำตอบต่อคว่ามทุกข์ที่รายรอบตัว
ก็อาจขัดกับศาสนาพราหมณ์ ที่ทุกคนนับถือ

What the Brahmins had was sacred knowledge
this sacred knowledge centered on knowing certain texts called the Vedas
สิ่งที่พวกพราหมณ์มีคือความรู้อันศักดิ์สิทธิ์
ความรู้อันศักดิ์สิทธิ์นี่คือ การรู้ถึงพระเวท

the word Veda itself simply means knowledge and the implication is that
that was the only knowledge which was really worth having.
คำว่าพระเวทหมายถึงความรู้
และความหมายนั้นคือ เป็นความรู้อย่างเดียวที่คุ้มค่าจริงๆ

With their sacred knowledge,
Brahmin priests oversaw every stage of life,from birth to death.
ด้วยความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
พวกพราหมณ์มองเห็นทุกขั้นตอนของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

Their blessing was essential
but their knowledge could only be handed down to their sons.
The position of Brahmin families remained assured
การให้การมองพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ความรู้จะส่งต่อให้บุตรเท่านั้น
สถานะครอบครัวของพวกพราหมณ์ยังคงมั่นคง
- until a new wave of thinkers began to challenge this.
It was a time when Brahamism,early form of Hinduism was being questioned,
it was a little bit like the time of the ancient philosophers
such as Plato and Socrates in Ancient Greece.
จนกระทั่งคลื่นลูกใหม่มาท้าทาย
มันเป็นยุคที่รูปแบบศาสนาพราหมณ์รูปแบบยุคแรกของศาสนาอินดูถูกตั้งคำถาม
มันคล้ายยุคปรัชญาเมธีโบราณอย่างเพลโต้ และโสเครตีสในกรีกโบราณ
People debating arguing with people and
the Buddha tried to cut a way through that.
ผู้คนอภิปรายโต้แย้งกัน
และพระพุทธเจ้าพยายามหาทางแก้ไข

He described the context as a welter of views a jungle of views.
As Siddhartha explored this jungle he realized that
พระองค์กล่าวถึงอรรถธิบายว่า เป็นความสับสนทางความคิด
ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดความสับสนนี้
the solution to life’s suffering needed to be available to everyone,
rather than an exclusive few – like the Brahmin tradition.
พระองค์ตระหนักว่าการแก้ไขของทุกชีวิตจำเป็นสำหรับทุกคน
มากกว่าจะเป็นบางคนอย่างประเพณีพราหมณ์

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford):

” The Buddha disagreed with the Brahmins
and he said one does not become a Brahmin
by birth one becomes a Brahmin
by living well one does not become an outcast
by birth one becomes an outcast|by living badly.
Now that’s a wonderful and important thought its like saying in our society
a true gentleman is not one who is born into a particular family
but one who behaves properly.
กล่าวว่า
” พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับพวกพราหมณ์
พระองค์กล่าวว่าคนมิได้เป็นพราหมณ์โดยกำเนิด
แต่เป็นพราหมณ์ด้วยการอยู่ดี
คนมิได้ถูกทอดทิ้งโดยกำเนิดแต่ถูกทอดทิ้งเพราะการอยู่อย่างไม่ดี
นั่นคือความคิดสำคัญเหมือนในสังคมของเรา(ตะวันตก)ว่า
สุภาพบุรุษที่แท้จริงมิใช่ผู้ที่เกิดมาในครอบครัวพิเศษ
แต่เป็นผู้ที่มีประพฤติกรรมที่เหมาะสม “

Siddhartha traveled further on his search into Northern India.
He was looking for an alternative way of life
that attempted to overcome the suffering he’d seen around him.
เจ้าชายสิทธัตถะเดินทางแสวงหาต่อไปทางตอนเหนือของอินเดีย
พระองค์กำลังมองหาทางเลือกของชีวิต
ที่จะทรงเอาชนะความทุกข์ยากที่ทรงเห็นอยู่รอบตัว
He was interested in all the new philosophies
but he wanted to go further – to reach deeper into his mind.
ทรงสนใจในหลักปรัชญาใหม่ทุกอย่าง
แต่ต้องเดินทางต่อไปเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้นในจิตใจของพระองค์
He now decided to focus on the technique of meditation
and sought out the leading gurus of the day.
ตอนนี้ทรงสนใจเป็นพิเศษในเทคนิคการทำสมาธิ และการเสาะแสวงหาผู้เชี่ยวชาญในยุคนั้น

” There been broadly speaking two kinds of meditation in ancient India.
Which consisted in putting yourself under various kinds of pressure
by controlling your breathing or sometimes fasting
or undergoing other forms of discomfort
and the aim is really to obtain what we call altered states of consciousness.
So they would think that they had climbed to very high plains in the universe.”
“ พูดกันกว้างๆว่า มีการทำสมาธิ 2 วิธี ในอินเดียโบราณ
ซึ่งเป็นการนำตัวเองเข้าไปอยู่ภายใต้ความกดดันต่างๆ
ด้วยการควบคุมลมหายใจ หรือบางครั้งอดอาหารหรือการทรมานในรูปแบบต่างๆ
จุดประสงค์ก็เพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่า สติปัฏฐาน
ดังนั้นพวกเขาจะคิดว่าพวกเขาต้องสูงมากในจักรวาล “

” They’re not taking this literally,
its not that they think that they go five thousand feet up in the air,
so to speak but they think that there are certain planes which become more
and more abstract such things as the plane of infinity of space
and that’s followed by the plane of infinite consciousness as you got
and then the plane of infinite nothingness,
these were the sorts of things
the Buddha definitely must have learnt from his teachers.”
” พวกเขามิได้ทำจริงพวกเขาคิดว่าขึ้นไปสูง 5000 ฟุตในอากาศ
แต่พวกเขาคิดว่านั่นคือพื้นที่ราบพิเศษวึ่งเป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น
เป็นพื้นราบของพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
และตามมาด้วยพื้นที่ราบของความมีสติไม่สิ้นสุด
และต่อมาก็พื้นที่ราบของสิ่งที่ไม่มีอะไรเลย
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องเรียนรู้จากพระอาจารย์ของพระองค์ “

It is said that Siddhartha,so excelled at mediating
that he attracted a group of five followers
and his teachers asked him to stay on and take over their schools.
But Siddhartha decided that
this practice alone was not the answer to the problem of suffering
and rebirth or reincarnation.
He set out to explore other techniques
- this time focusing on his body.
กล่าวกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะเก่งกาจในการทำสมาธิ
ซึ่งดึงดูดกลุ่มสาวกทั้ง ห้า(ปัจวัคคีย์)
และพระอาจารย์ของพระองค์ขอให้พระองคือยู่ต่อเพื่อดูแลสำนักต่อไป
แต่เจ้าชายตัดสินพระทัยว่า
การปฏิบัติเช่นนี้แต่เพียงอย่างเดียวมิใช่คำตอบต่อปัญหาของความทุกข์
และการเกิดใหม่หรือการกลับชาติใหม่
พระองค์หาเทคนิคใหม่
ครั้งนี้มุ่งไปที่ร่างกาย

Prof.Peter Harvey (University of Sunderland) :

” So he then goes to try another method which is harsh asceticism.
This involved things like fasting, not washing,
meditations where you hold your breath for a very long time
and its very forceful willful way.”

Prof.Peter Harvey (University of Sunderland) กล่าวว่า
” ดังนั้นพระองค์ทดลองวิธีอื่น คือการบำเพ็ญตบะ
รวมถึงการอดอาหารไม่อาบน้ำ
ทำสมาธิ กลั้นหายใจเป็นเวลานาน
เป็นวิธีที่ต้องตั้งใจจริงอย่างมาก “

Ascetics may starve and even mutilate themselves.
For them the physical body is a barrier to spiritual liberation.
By shedding their attachment to the body
they will clean the mind and liberate the soul.
การบำเพ็ญตบะ การอดอาหาร และการทำร้ายตัวเอง
สำหรับพวกเขาร่างกายเป็นอุปสรรค ต่อเสรีภาพทางจิตใจ
ด้วยการไม่ยึดติดกับร่างกาย
พวกเขาจะทำความสะอาดจิตใจและปลดปล่อยวิญญาณ

Siddhartha tried to achieve this state of liberation.
He fasted for so long his life hung by a thread.
เจ้าชายสิทธัตถะพยายามจะให้บรรลุภาวะนี้
ทรงอดอาหารนานเกินปี จนชีวิตแวนอยู่บนเส้นด้าย

All my limbs became like the knotted joints of withered creepers,
my buttocks like a bullocks hoof,
my protruding backbone like a string of balls,
my gaunt ribs like the crazy rafters of a tumbledown shed.
My eyes lay deep in their sockets,
their pupils sparkling like water in a deep well.
As an unripe gourd shrivels and shrinks in the hot wind,
so became my scalp.
ร่างกายของฉันกลายเป็นข้อต่อของสัตว์เลื้อยคลานใกล้ตาย
ของลับเหมือนกีบเท้าลูกวัว
กระดูกสันหลังเหมือนสายเชือก
ซี่โครงผอมแห้งเหมือนคานของเพิงที่พังทลาย
ดวงตาของฉันลึกกลวงอยู่ในเบ้า
รูม่านตาส่องสว่างเหมือนน้ำในบ่อลึก
ส่วนผลน้ำเต้าที่ยังไม่สุกหดเหี่ยวอยู่ในลมร้อน
คือหลังหักของฉัน

Just as Siddhartha was about to die of starvation
a young girl saved his life by giving him a bowl of rice and milk.
He now realized that if he starved himself again
he would simply die having achieved nothing.
ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังจะตายเพราะอดอาหาร
สตรีสาวผู้หนึ่งมาช่วยชีวิตด้วยการถวายข้าวและนม
ตอนนี้พระองค์ตระหนักว่าถ้าอดอาการอีก
พระองค์จะต้องตายโดยไม่ได้อะไรเลย

Prof.Kavin Trainor (University of Vermont):
” And the story says that|he is living on one grain of rice a day.
He’s practically starved himself to death
and realizes that disciplining the body through extreme self renunciation,
aestheticism inflicting pain upon the body
that doesn’t solve the problem.”
กล่าวว่า
” เรื่องราวเล่าว่าพระองค์อยุ๋ได้ด้วยเมล็ดข้างเพียงวันละเพียงเมล็ดเดียว
พระองค์กำลังจะอดอาหารจนตาย
และรุ้ว่าการฝึกฝนโดยการทรมานทางกายอย่างสุดขีด
การบำเพ็ญตบะโดยทำให้ร่างกายทรมาน
ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลย “

When his five followers saw Siddhartha
had given up his fast they lost faith in him.
They no longer believed he had the strength
to live up to his spiritual convictions
and abandoned him.
เมื่อสาวกทั้งห้า เห็นว่าเจ้าชายเลิกอดอาหาร
พวกเขาก้หมดศรัทธา
พวกเขาไม่เชื่ออีกต่อไปว่าพระองค์เข้มแข็งพอ
และละทิ้งพระองค์ไป

He feels he tried what’s on offer,they haven’t worked,
and its at this stage that he remembers meditation
that he went into spontaneously in his teens
and he thinks mm,
maybe that is a way through to awakening
because its not taken up the desires
of the body but it is very joyful and happy.
พระองค์รู้สึกว่าได้พยายามแล้วแต่ไม่ได้ผล
และในระยะนี้ที่ทรงจำได้ถึงการทำสมาธิที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณในวัยเยาว์
และทรงคิดว่า
บางทีอาจเป็นวิธีทำให้บรรลุผล
เพราะมันไม่เกี่ยวกับความปรารถนาของร่างกาย
แต่เป็นความสุขและความเบิกบานใจ

By chance Siddharta came across a musician tuning his sitar.
When the string was too slack it would not play.
When it was too tight it snapped.
Somewhere in the middle lay tuneful harmony.
โดยบังเอิญเจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบว่า ในการปรับสายเครื่องดนตรี
เมื่อสายหย่อนเกินไปก็เล่นไม่ได้
เมื่อสายตึงเกินไปก็จะขาด เมื่อปรับให้อยู่พอดีตรงกลางจึงจะเล่นได้เสียงไพเราะ

Siddhartha realized that
this simple observation signified something of great importance.
It was the middle way
that would lead him to the state of mind he was looking for
- to a state of tuneful harmony – enlightenment.
But how could he achieve it?

พระองค์ทรงตระหนักว่าข้อสังเกตุง่ายๆนี้
แสดงถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ๋ เป็นทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา)
ที่จะนำพระองค์ไปสู่ภาวะจิตที่แสวงหาภาวะที่เสียงดนตรีไพเราะ คือ การตรัสรู้
แต่จะทำได้อย่างไร

” And the way that Buddha eventually uses is
what one could call mindfulness or awareness of the body,
which neither ignores it nor tries to forcefully master it,
but it’s a kind of middle way.”
” และวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้ในที่สุดก็คือ
การหยั่งรู้หรือภาวะของร่างกายที่ไม่ละเลยและไม่บังคับมัน
แต่เป็นทางสายกลาง “

The middle way led Siddhartha through the countryside.
He had been traveling for six years,
He had experienced pain and suffering
and had stretched the boundaries of his mind.
ทางสายกลางนำพระองค์เดินทางไปตามชนบท
พระองค์เดินทางเป็นเวลา 6 ปี
ทรงหาความทุกข์ยาก
และทำให้ขอบเขตของจิตใจขยายขอบเขตกว้างขึ้น
But he’d still not found the inner peace
and harmony he was searching for.
The state of absolute wisdom
and everlasting bliss known as Enlightenment.
แต่ยังไม่พบความสงบสุขภายในที่ทรงแสวงหา
ภาวะของสติปัญญาขั้นสูงสุด
และความสุขอันไม่จบสิ้น ที่เรียกว่า ตรัสรู้

Siddhartha arrived at Bodh Gaya.
Here his torment would end.
จะเสด็จถึง พุทธคยา
ที่นี่ความระทมทุกข์จะสิ้นสุด

He sat down beneath a tree and vowed not to leave until he had reached ENLIGHTENMENT.
ทรงประทับใต้ต้นไม้และทรงตั้งใจจะไม่ลุกขึ้นจนกว่าจะตรัสรู้
” Flesh may decay, bones may fall apart,
but I will never leave this place until I find the way to enlightenment.”
” เนื้ออาจเน่าเปื่อยกระดุกอาจแตกหัก
แต่ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าพบวีธีบรรลุ”

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford):

” He’s no longer giving himself a hard time,
he’s not stressing himself unbearably,
he’s not undergoing anything painful,
he thinks, well life is painful without taking the trouble to make it more painful,
but let me just calmly think things out,think of how life works.”
กล่าวว่า
” พระองค์ทรงไม่ใช่วิธีทรมานกายอีกต่อไป
ไม่ทำให้ตนเองทนไม่ได้ ไม่ทำอะไรให้เจ็บปวด
ทรงคิดว่าชีวิตจริงก้ทุกข์ทรมานจนไม่ต้องทำอะไรให้ทุกข์ยากมากขึ้นไปอีก
แต่ขอให้คิดอย่างสงบ คิดว่าชีวิตดำเนินไปอย่างไร”

He starts to focus the mind by attention|to the slow movement of the breath coming
and going out a refined sensation|which exists in the body
just around the nose in a way which|starts to lead to the mind quietening,
stilling, settling, gathering, purifying.
พระองค์เพ่งความสนใจไปที่จิตเพื่อกำหนดลมหายใจเข้าและออก รับรู้สัมผัสอยู่ที่รอบจมูก เพื่อเริ่มนำจิตไปสู่ความสงบ ความนิ่ง ความมั่นคง เพิ่มพูนทำให้บริสุทธิ์ “

Siddhartha’s mind was now so focused
that he could successfully|enter the darkest reaches of his unconscious.
It was now that he would face|his final and greatest torment.
The demon Mara – the Lord of Ego|and illusion appeared before him.
He could make any horror real|in Siddhartha’s mind.
จิตของเจ้าชายสิทธัตถะในตอนนี้ มุ่งเข้าไปสู่จุดที่มืดที่สุดในจิตสำนึก พระองค์กำลังเผชิญกับ การทดสอบครั้งสำคัญครั้งสุดท้าย พญามารและภาพหลอนมาปรากฏต่อหน้า และสามารถสร้างภาพหลอนอันหน้าสะพรึงกลัวขึ้นในจิตใจของเจ้าชาย

It’s very important to remember|that Mara this demon king
is not like the Christian Satan|because he isn’t a tempter
and he isn’t any kind of counterpart|to God,
he is purely psychological forces|which we have within us,
“ มันสำคัญมากที่จะต้องรู้ว่า พญามารไม่เหมือนกับซาตานของชาวคริสเตียนพราะพญามารมิใช่มาลิอให้ทำชั่วและมิ ใช่ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับพระเจ้า แต่เป้นพลังจิตที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวของเรา ”

Mara unleashed an army of demons|to attack Siddhartha.
They fired flaming arrows at him.
But mid flight|Siddhartha turned them into lotus blossoms
and they fell harmlessly around him.
Having failed Mara|then tried to seduce Siddhartha
with his tempting daughters.
พญามารปล่อยกองทัพมารมาจู่โจมเจ้าชาย โดยยิงธนูมาที่พระองค์ แต่กลางอากาสเจ้าชายได้เสกธนูให้เป็นดอกบัวตดกรอบพระองค์โดยไม่ทำอันตราย เมื่อล้มเหลวพญามารพยายามต่อไป โดยส่งธิดามาร มายั่วยวนพระองค์

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford)
He’s assailed by the demon king|who is the same time death
and desire very Freudian|that in a way desire is death,
death is desire and in fact the Demon king|offers him his three daughters
who are both passion or lust and aversion|where it is equally bad
if you shy away from this|and say it is disgusting
you are also a slave to passion
- and he can be completely calm|and indifferent
and just gaze at them without|any feelings of attraction or repulsion.
The faces of Mara’s daughters|began to rot before Siddharta’s eyes.
The evil daughters|then disappeared into the earth.
กล่าวว่า “ พระองค์ถูกจู่โจมโดยพญามารผู้เป็นทั้งตัณหาและความตายในเวลาเดียวกัน ตัณหาคือความตาย ความตายคือตัณหา พญามารได้เสนอธิดาทั้ง สาม ให้พระองค์ เป้นผู้ซึ่งมีทั้งตัณหาและราคะ และมันจะร้ายแรงเช่นกัน ถ้าคุณผละหนีและบอกว่าน่าขยะแขยงคุณก็จะตกเป็นทาสของตัณหา เจ้าชายทรงสงบนิ่งไม่มีปฏิกิริยาแค่จ้องมองพวกนั้นโดยไม่มีความรู้สึกหรือ อยากขับไล่พวกเขาไป “
หน้าของธิดาพญามารเริ่มเน่าเปื่อยต่อหน้าเจ้าชาย แล้วธิดามารก็สูญสลายไป

It is in fact|you could say the Buddha’s very recognition
that Mara is an aspect of himself
the total recognition of that|is his enlightenment.
The earth is said to have trembled|as he dispelled the devil.
Siddhartha, now aged 35,|passed through four Janas
to reach enlightenment
and become the Buddha – or Awakened One.
เป็นความจริงที่พูดได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพญามารคือความคิดในจิตของพระองค์เอง และการรับรู้นี้คือ การตรัสรู้ด้วยตนเอง(สัมมาสัมพุทธเจ้า)

He then spent 7 days beneath the tree in a meditative state of absolute bliss.
This is seen as a state where the mind is incredibly refined and sensitive,
and an image might be of a lake, which is totally still,
which would register even an insect on the surface.
กล่าวกันว่าโลกสั่นสะเทือนเมื่อขับไล่มารร้าย เจ้าชายสิทธัตถะในวัย 35 ชันษา ทรงตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้ 7 วัน ในภาวะสมาธิของความสุขสูงสุด
นี่คือภาวะที่จิตบริสุทธิ์และเฉียบแหลม ภาพอาจจะเหมือนทะเลสาปที่นิ่งสนิท จนมองเห็นได้แม้แมลงบนผิวน้ำ

So this is seen as a state where the mind is very,
very powerful as an instrument of knowledge, very sensitive.
In this highly attuned state,
the Buddha saw way to escape
the inevitable cycle of old age sickness and death.
จึงเห็นกันว่าเป็นภาวะที่จิตมีพลังมากมาย เป็นเครืองมือที่เฉียบแหลมมาก
ในภาวะที่ปรับอย่างสูงนี้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากวัฎจักรของความขรา ความเจ็บป่วยและตาย

He realized that if we remove desire
we can remove dissatisfaction and suffering from our lives.
A key cause of the painfulness
and frustration of life is craving kind of demanding desires.
So There’s a general mismatch
between how you want things to be and how they actually are.
ทรงตระหนักว่าถ้าเราละความปรารถนาเราก็สามารถละคว่ามไม่พอใจ และความทุกข์ทรมานจากชีวิตของเราได้
สาเหตุสำคัญของความทุกข์ทรมานและคับข้องใจของชีวิตคือการมีความปรารถนาอย่าง รุนแรง จึงไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่เป็นจริง

The insight the Buddha attained beneath the tree was the birth of Buddhism
- a religion followed today by 400 million people.
The Buddha summed up his wisdom in four noble truths
which are the foundation of all Buddhist beliefs
การเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่เกิดกับพระพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ ศาสนาที่มีผู้คนนับถือ 400 ล้านคน จนถึงทุกวันนี้
พระพุทธเจ้าทรงสรุปสาระสำคัญทั้งหมดไว้ใน อริยะสัจ สี่ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญในความเชื่อของพุทธศาสนิกชน

The first noble truth recognized that there is suffering in life.
The second diagnosed the cause of that suffering – desire.
In the third truth, like a doctor,
the Buddha revealed that there was a cure for desire.
And in the fourth noble truth he gave the prescription
- how to cure the illness and achieve Enlightenment or Nirvana.
ข้อแรก คือมีความทุกขืในชีวิต
ข้อสอง คือสาเหตุของความทุกข์
ข้อที่สาม เหมือนแพทย์ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีการเยียวยาความปรารถนา
ข้อที่สี่ ทรงชี้แนะถึงวิธีรักษาการป่วยไข้และการบรรลุนิพพาน

The ultimate aim was to reach a state of mind completely free of craving,
ignorance, greed, hatred and delusion,
thereby free of all the causes of future rebirth
when an enlightened person dies they’re seen as going beyond rebirth
to a state beyond if you like space and time and not coming back
so that is seen as a state of liberation.
The Buddha would further teach that morality, meditation and wisdom
were the stepping stones to enlightenment.
He would dedicate the rest of his life helping others to follow this path
- towards freedom from suffering.
จุดประสงค์สุงสุดคือ ภาวะของจิตที่ปราศจากความปรารถนา ความโง่เขลา ความละโมบ ความเกลียดชัง และการเกิดใหม่ในอนาคต เมื่อผู้ที่ตรัสรู้ตายไปพวกเขาจะไม่เกิดใหม่ ถ้าไม่กลับมาเกิดใหม่อีกก็จะเป็นภาวะของความเป็นอิสระ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศีลธรรม การทำสมาธิปฏิปฐาน ซึ่งเป็นขั้นตอนนำพาไปสู่การตรัสรู้ พระองค์อุทิศตนตลอดชีวิต เพื่อช่วยคนอื่นให้ไปตามทางเส้นนี้ คือปลอดจากความทุกข์

As his followers grew in number he went on to set up a school or Sangha
Today a temple stands beside a descendant
of the very tree under which the Buddha became enlightened.
The monks here have become a living library of the Buddha’s teachings.
Chanting his sacred words beneath the Bodhi tree of Enlightenment
is seen by Buddhists to give special power to their practice.
เมื่อสาวกของพระองค์เพิ่มจำนวนมากขึ้น ก็ทรงจัดตั้งโรงเรียนหรือสำนักสงฆ์ ทุกวันนี้มีวิหารอยู่ใต้ต้นไม้ที่สืบทอดจากต้นไม้เดิมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระที่นี่กลายเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การสวดมนต์ใต้ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าเป็นการเพิ่ม พลังพิเศษ

Bihikku Bodhipala ( Mahabodhi Temple)
The chief monk is responsible
for preserving this tradition at the temple.
The most important thing is the practice of his teachings.
Practice diligently, be ever mindful.

So now I say I explain Buddhism in two words,
practice mindfulness.
The path to enlightenment begins with the focusing of the mind
and following a number of commandments.
Morality, meditation and wisdom.
So not to kill, not to steal,
not to have any sexual misconduct,
not to tell a lie and not to have indulge in intoxicating drinks or intoxicants.
อธิบายว่า
” สิ่งสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ด้วยความบากบั่น ความใส่ใจ ตอนนี้อาตมาอธิบายแก่พุทธศาสนิกชนได้ว่า ปกิบัติโดยเต็มใจ
เส้นทางสู่การตรัสรู้ เริ่มต้นด้วยการเพ่งจิตและตามมาด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ศีล สมาธิ และปัญญา คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่เสพของมึนเมา นี่คือศีล ข้อห้ามในศาสนาพุทธ “

This was the way of life established by|the Buddha in the very first sangha
นี่คือวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ในการประกาศพระศาสนา

After eight years
he went back to the palace and the family he’d abandoned.
We’re told his father now forgave
the Buddha for the deep hurt he had caused.
King Sudhodhana now realized the importance of his son’s quest.
His stepmother even begged to join his sangha
and she went on to become history’s first nun.
The Buddha is justified in the eyes of all Buddhists of even leaving his wife
and child to go on his solitary journey to try and find what the solution
to life’s problems is and how life should be lived
and for him how life should be lived is the question infinitely more important
than having any possessions or even the company of loved ones.
8 ปี ต่อมาพระองค์เสด็จกลับไปยังพระราชวังและครอบครัวที่พระองค์ละทิ้งมา ตอนนี้พระราชบิดาได้อภัยโทษแก่พระองค์แล้ว พระเจ้าสุทโธธนะตระหนักถึงความสำคัญในการแสวงหาของพระโอรส พระมารดาเลี้ยงได้ขอเข้าร่วมด้วยและได้กลายเป็นแม่ชีองค์แรกในประวัติศาสตร์
พระพุทธเจ้าในสายตาพุทธศาสนิกชน คือ ผู้ที่สละแม้ขายาและโอรส เดินทางไปโดยลำพัง เพื่อแสวงหาการแก้ไขปัญหาของชีวิตและการดำรงชีวิต และสำหรับพระองค์ชีวิตอยู่ได้อย่างไรมีความสำคัญกว่าครอบครองสิ่งใด หรือแม้แต่การมีผู้เป็นที่รัก
พระพุทธเจ้าต้องสละครอบครัวของพระองค์อีกครั้ง

The Buddha was to abandon his family again.He set out to teach, for forty years
- passing on to his followers the wisdom|he had attained beneath the bodi tree.
But before he left he ordained his son as a monk.
The Buddha encouraged his followers to live together in a monastery or Sangha
- to help them focus on the path to enlightenment.
พระองค์เสด็จออกไปเทสนาเผยแพร่คำสั่งสอน เป็นเวลา 40 ปี ถ่ายทอดสมาธิปัญญาที่ทรงค้นพบใต้ต้นโพธ์ แต่ก่อนเสด็จไปทรงได้บวชพระโอรส(เป็นเณร)อีกองค์หนึ่ง
พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้สาวกของพระองคือยู่ด้วยกันในสำนักสงฆ์เพื่อช่วยในการไปสู่นิพพาน

Bihikku Bodhipala ( Mahabodhi Temple)
Some people become a monk purely to meditate,
purely to practice meditation, purely to practice the life of a recluse.
Some become a monk to work for the propagation of the religion.
อธิบายว่า บางคนบวชพระเพื่อทำสมาธิอย่างเดียว เพื่อดำเนินชีวิตอย่างสันโดษ บางคนบวชพระเพื่อเผยแพร่พระศาสนา “

Monks from all over the world
come to live in monasteries established|around the temple of the Bodi Tree.
Non-Monks or lay Buddhists, come here too, to learn from them.
Monks must be celibate and give up every selfish desire.
พระจากทั่วโลกมาอยู่ยังอารามที่สร้างขึ้น รอบวัดพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ที่ไม่ใช่พระหรือพุทธสาสนิกชน มาที่นี่เช่นกันเพื่อเรียนรู้ธรรมะ พระต้องเป็นโสดและสละความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว

Thich Hanh Hao (Veitnumease Buddhaist Monk)

And that is the one part of the training to get rid of self tendencies,
tendencies to always think about yourself
and put yourself fully in the context of the community of the sanga
กล่าวว่า นั่นคือส่วนหนึ่งของการฝึก เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัว ความคิดถึงแต่ตัวเอง และนำตัวเองมาอยู่ในชุมชนของสงฆ์ การอยู่รวมกัน “

Then when all the sacrifices have been made the hard work begins
- committing long chants or mantras to memory.
Mantras such as this have a purpose
- they are designed to test the monk’s memory,
concentration and commitment to the Buddha’s teachings.
Over the centuries his message has evolved into a number of different traditions,
with their own interpretations and monastic practices.
But the Buddha taught that lay people
can also follow the path to eternal bliss and ultimate wisdom.
แล้วเมื่อการเสียสละทั้งหมดนั้นเกิดขึ้น งานหนักก็เริ่มต้น มีการสวดมนต์อย่างยาวนานจนถึงการท่องจำ การสวดมนต์อย่างยาวนานมีจุดประสงค์ทดสอบความจำของพระ ความใส่ใจและการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
หลายศตวรรษ ต่อมา คำสอนของพระองค์วิวัฒนาการไปในหลายวัฒนธรรมมีการแปลความและปฏิบัติตามแบบแผน ของตนเอง แต่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นไปตามแนวทาง เพื่อความสุขอันสูงสุดและสติปัฏฐาน

Prof.Kavin Trainor (University of Vermont)
Most westerners are not drawn to Buddhism as a way of leaving society behind
they’re drawn to the practical of meditation as a way of being
more effective within society and that’s a way in which
the message of Buddhism takes on a very different caste
because it becomes a form of self improvement a way of dealing
with the stresses of life a way of clarifying your goals and objectives.

กล่าวว่า “ ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ มิได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นวิถีละทิ้งสังคม และเป้นวิธีที่คำสอนทางพระพุทธศาสนาใช้ได้หลายชนชั้น เพราะมันกลายเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเอง วิธีจัดการกับความเครียดของชีวิต วิธีเข้าใจแจ่มแจ้งในวัตถุประสงค์ของตนเอง “

Many westerners are especially attracted|to Buddhist meditation.
ชาวตะวันตกจำนวนมากสนใจเป็นพิเศษในการทำสมาธิ

Shantum Seth (Zen Teacher)
” I think all of us sometimes glimpse|that magic and mystery of the moment
what meditation does is to help us touch that more often,
it helps us to be more calm and controlled in our mind
and we can create conditions that allow us to come into
a state of awareness of interdependence,|of impermanence, of nirvana.
Some schools of Buddhism believe the Buddha was superhuman
a magical figure who consorted with gods and performed miracles.
Others that he was no more than
a human being and they believe it is this that adds power to his message.
กล่าวว่า “ ผมคิดว่าพวกเราทุกคน บางครั้งก็เห็นความมหัศจรรย์และลึกลับของช่วงเวลาการทำสมาธิ
ที่ช่วยให้เราสัมผัสได้บ่อยขึ้น
มันช่วยให้เราสงบขึ้นควบคุมจิตใจได้
และเราสามารถสร้างสภาวะการณ์ที่ทำให้เราเข้าสู่ภาวะการรับรู้
ถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ความไม่แน่นอนและนิพพาน ”
สำนักสงฆ์บางแห่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและสร้างปาฏิหาริย์
บางคนเชื่อว่าพระองค์เป็นมนุษย์ธรรมดา
และนี่เป็นการเสริมพลังในคำสอนของพระองค์

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford)
There is no doubt that the Buddha wished to be remembered as a human being
with human frailties not perhaps frailties of the intellect or moral frailties
but certainly physical frailties
and the Buddha suffers from back pain towards the end of his life
he suffers from various physical complaints and weaknesses.
The Buddha would die at the age of eighty from a common illness – food poisoning.
It is said that before
passing away he fell into a deep trance on his journey from this world to Nirvana
- a state of eternal bliss
- free at last from rebirth,
free at last from suffering and death.
กล่าวว่า
” ไม่ต้องสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้จดจำพระองค์ในฐานะมนุษย์ธรรมดา
ที่มีความเปราะบาง มิใช่ความเปราะบางทางสติปัญญาหรือจิตใจ
แต่เป้นความเปราะบางทางกาย
และพระพุทธเจ้าทรงทรมานจากการปวดหลังจนตลอดชีวิต
พระองค์ทรงทรมานจากอาการเจ็บปวด
และอ่อนแอทางกายหลายอย่าง
พระเจ้าทรงเสด็จปรินิพพาน เมื่อวัย 80 ชันษาจากโรคธรรมดาคือ อาหารเป็นพิษ
กล่าวกันว่าทรงเข้าภวังค์ลึกก่อนเสด็จจากโลกนี้สู่นิพพาน
ภาวะของความสุขอันนิรันดร์ อิสระจากการเกิดใหม่
อิสระจากคว่ามทุกข์และความตาย

A council was assembled to record for posterity the Buddha’s teachings.
These were learnt by heart and handed down the centuries by generations of monks.
The Buddha’s body was cremated.
And his remains were preserved.
ได้มีการจัดตั้งตั้งสภาสงฆ์ สังคยนาคำสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เรียนรู้ด้วยใจและถ่ายทอดจากพวกพระหลายศวรรษต์มาแล้ว
มีการปลงพระศพของพระพุทธเจ้า
และเก็บซากอัฐิไว้

They were enshrined two hundred years later by India’s first Emperor King Ashoka
who converted to Buddhism.
He built vast monuments or stuppas
and erected pillars to mark the key sites of the Buddha’s life.
200 ปีต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราช มหาราชองค์แรกของอินเดียนำมาบูชา
และพระองค์เปลี่ยนมานับถือพุทธสาสนา
ทรงสร้างสถูปใหญ่และเสาหิน
เพื่อเป็นสัญญลักษณ์สถานที่สำคัญในพุทธประวัติ

Asoka then becomes|an absolutely key figure,
both in terms|of the actual spread of Buddhism but then as a model
for future Buddhist leaders throughout Asia|they look back to Ashoka as
the kind of ideal king|and supporter of Buddhism.

Prof.Kavin Trainor (University of Vermont) :
So far as we know the Emperor Asoka
who ruled over two thirds of modern India
in the middle of the 3rd century BC,
helped monks to send out missions|to countries bordering India,
missionaries were sent up into Kashmir|to Nepal and certainly Sri Lanka.
Prof.Kavin Trainor (University of Vermont) :
กล่าวว่า “ เท่าที่รู้พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ซึ่งปกครองมากกว่า 2 ใน 3 ของอินเดียยุคใหม่ ตอนกลางของศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ได้ทรงส่งคระผู้แทนสงฆ์ไปยังประเทศที่มีชายแดนติดกับอินเดีย คณะผู้แทนถูกส่งไปยังแคชเมียร์ จนถึงเนปาลและศรีลังกา

They converted the king,|the king give his patronize to Buddhism
and Sri Lanka has therefore been|a Buddhist country from that day to this.
And in country after country|we know over many centuries
that this is the way|that Buddhism was successfully implanted.
คณะสงฆ์ได้ทำให้กษัตริย์ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนศาสนา
และพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถ้มถ์พระพุทธศาสนา
และศรีลังกาก็กลายเป็นเมืองพุทธสาสนาตั้งแต่นั้นมา
ในประเทศแล้วประเทศเล่า ที่เรารู้ว่าหลายศตวรรษมาแล้ว
นี่เป็นวิธีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ประสพผลสำเร็จ

Ashoka’s pillars outlived Buddhism in India
- they withstood Muslim invasions
and survived to catch the attention of the first colonial archaeologists.
This gave a very significant impetus to the revival of Buddhism
- the desire to go back to the places associated with the Buddha.
Imagining Buddhism for people in the West
but these investigations also become
the basest for a revival|within Buddhism in Asia.
เสาหินอโศกอยู่ทนทานกว่าพุทธสาสนาในอินเดีย
มันทนต่อการรุกรานของมุสลิม
และรอดมาดึงดุดความสนใจของนักโบราณคดีในยุคแรกของอาณานิคม
นี่เป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญมาก
เพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาความปรารถนาที่กลับไปอยู่ในที่ซึ่งเกียวกับพระพุทธเจ้า
เป็นความคิดของคนในตะวันตก
แต่การสำรวจครั้งนั้นกลายเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในเอเซีย

Today the sites associated|with the Budha’s life attract tourists
and pilgrims flock to Bodh Gaya|to follow in the Buddha’s footsteps,
hoping to find, as he did,eternal peace and happiness
and a cure for suffering and death.
ทุกวันนี้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
และผู้แสวงหาบุญให้หลั่งไหลไปยัง พุทธคยา
และตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้า หวังว่าเมื่อตายไปแล้ว
จะได้พบความสุขสงบชั่วนิจนิรันดร์และบำบัดทุกข์

Prof.Richard Gombrich (Balliol College,Oxford)
” It’s a great irony that after the Buddha’s death
the person who preached of the uselessness of ritual and also the uselessness
of personality cult became the object of ritual worship
and as big a personality cult as has ever existed in history.”
กล่าวว่า
” มันน่าขันมากที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ผู้ที่สั่งสอนการไร้ประโยชน์ของพิธีกรรมและการไร้ประโยชน์ของรูปบูชา
กลายเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพบูชาที่ยิ่งใหญ่ เท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว “

Buddhist temples have been built in Bodh Gaya representing
the different traditions from around the world.
Buddhism, in all its forms, has come home, to the Bodi tree,
to the place where once a prince reached enlightenment and became the Buddha.
วัดทางพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นที่ พุทธคยา
แสดงถึงประเพณีที่แตกต่างกันจากทั่วโลก
ศาสนาพุทธในทุกรูปแบบได้กลับมายังต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

Bihikku Bodhipala ( Mahabodhi Temple):
The Buddha attained enlightenment on that fleeting moment of a wink,
this moment,fleeting moment is the time that takes to realize
that moment cannot be explained.

Bihikku Bodhipala ( Mahabodhi Temple) อธิบายว่า
” พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ในช่วงเวลาแค่กระพริบตาเท่านั้น
ช่วงเวลาที่ตระหนักว่าช่วงเวลานั้นไม่สามารถอธิบายได้ “

That special moment gave birth|to the first world religion
- A religion without a God
where the path to Nirvana
lies in the mind of each and every one of us.
ช่วงเวลาสำคัญนั้นให้กำเนิดศาสนาแรกของโลก
ศาสนาที่ปราศจากพระเจ้า
ที่ซึ่งหนทางไปสู่นิพพาน
อยู่ในใจของแต่ละคน และพวกเราทุกคน

Posted in > ฝึกภาษาอังกฤษจากพุทธประวัติ | Tagged | Leave a comment

English by Cartoon

=============================================

> เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการ์ตูน

การ์ตูนนำเสนอภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจ ได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้จะมีการนำเสนอ เป็นการ์ตูนพร้อมเสียง โดยเจ้าของภาษาเป็นผู้บรรยาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมทั้งผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการออกเสียง ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเกี่ยวข้อง กับการทำงานใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยวมัคคุเทศก์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขายสินค้าและของที่ระลึก
อุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบ (สิ่งทอและอัญมณี)
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมยานยนต์

==============================================

นิทานอีสป สนุกๆสำหรับเด็กๆ

==============================================

การ์ตูนภาพเดียวจบที่ลงตามหน้าหนังสือพิมพ์ฝรั่ง
จากภาพที่ 1 ลิงค์นี้:
http://assets.bravenet.com/common/images/cartoon/daily/1.gif

จนถึง ภาพที่ 365 ลิงค์นี้:
http://assets.bravenet.com/common/images/cartoon/daily/365.gif

โปรดสังเกตุตัวเลขภาพท้ายUrl ที่เปลี่ยนไปแต่ละวัน 365 วัน
==============================================
เชิญฝึก ฝึกภาษาอังกฤษรายวันกับการ์ตูน สนุก ๆ ได้ที่ลิงค์นี้ อ่านไม่ยาก
http://www.englishclub.com/esl-jokes/daily-cartoon.htm
===============================================
วีดิโอการ์ตูนภาษาอังกฤษข้างล่างนี้
>>http://www.agendaweb.org/listening/all_levels1.html
เขาทำให้เด็กอนุบาลดู พี่ เข้าไปดูแล้วยังสนุกเลย อยากชวนน้องๆ ก็เข้าไปดูด้วยกันหน่อยนะ

five little babies
five crocodiles
find the baby*
color the rainbow
bananas for lunch
morris’ special day
when will daddy
6 little teddy bears
dinos rock
the all star band*

Patient: http://www.thefreedictionary.com/patient
Soldier: http://www.thefreedictionary.com/soldier
Train: http://www.thefreedictionary.com/train
Swim: http://www.thefreedictionary.com/swim
Look: http://www.thefreedictionary.com/look
Jog: http://www.thefreedictionary.com/jog
Read: http://www.thefreedictionary.com/read
Cry: http://www.thefreedictionary.com/cry
Worry: http://www.thefreedictionary.com/worry
Big: http://www.thefreedictionary.com/big
Wet: http://www.thefreedictionary.com/wet

Source: English4Thai

============================================

Posted in >8 Free Lessons | Tagged | Leave a comment

E-Books

English E- Books

AGU-Cambridge Advanced Grammar in Use
ESL Collections
New Headway English
Cambridge Books (Vocaburaly in Use)6 in 1
Cambridge Books 6 in 1
English E Books
FCE Cambridge books
Grammar books
Longman First insights into Business English
New Cutting Edge (Pre-Intermediate)
The Bible of English Grammar PDF (Loy’s series)
ToeflPdf2006-10
Vocaburaly In Use Books 4in1

Posted in >9 Materials Reviews | Tagged | 1 Comment

Audio Books

English Audio Books

(ขออภัยนะคะ ยังไม่ว่างทำคำอธิบาย และให้ความเห็น  ดุแต่หัวข้อไปก่อน ถ้าใครจะค้นต่อให้ใช้ Googgle search)

English Fictions Audio-Books
Callan Method
IntelliQuest the World’s 100 Greatest Books
The Art of English Conversation
Understand English
Verbal Advantage
American English Speaking Training 2 in 1
American languge Course Placement Tests
Andrew Easy English and Eng No Idea
Barron’s Pronounce It perfectly in English 2 Ed
Best English Pronounciation
Better English Pronounciation
English 76 Hr
English speaking Training
Idiom Drills
Idioms and Phrases
Let Talk English MP3
Linguaphone
Talk it 3 in 1
Total English

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Translation tools

ขออภัยนะคะ ยังไม่ว่างทำคำอธิบายได้ทั้งหมด   น้องๆรู้จักหัวเรื่อง/หัวข้อไปก่อน ถ้าใครสนใจรายละเอียดต่อให้ใช้ Googgle search ค้นหา

>>โปรแกรมพิมพ์ด้วยเสียง

:D 1-Text Help Read and Write V 7 ,,,,Software,
Texthelp Systems Ltd is the worldwide leader of literacy software solutions. Our literacy support software is designed

to assist those with literacy difficulties, dyslexia or where English is a Second Language
Source:http://www.texthelp.com/page.asp
—————————————————————————–
:D 2-Dragon NaturallySpeaking 10 – Turn Talk into Type

Most people speak over 120 words per minute but type less than 40 words per minute. What if you could create

email, documents and spreadsheets simply by speaking? What if you could control your PC just by talking to it,

starting programs, using menus, surfing the web?
Turn your voice into text three times faster than most people type with up to 99% accuracy. It’s so easy, you can use

it right out of the box. It learns to recognize your voice instantly and continually improves the more you use it. Dragon

NaturallySpeaking works with the most commonly used desktop applications, including Microsoft Word, Internet

Explorer, AOL and more! Just about anything you do now by typing can be done faster using your voice. Create and

edit documents or emails. Open and close applications. Control your mouse and entire desktop.

Source:http://www.nuance.com/talk/
—————————————————————————–

>>English Translation Tools

:D A Guide to British Dictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D American Heritage Dictionary [3rd edition] ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D American_Idioms_Dictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Babylon V 7  เป็นโปรแกรมที่ขอแนะนำให้มีไว้ประจำเครื่อง

Description :
Babylon 7 is the world’s leading dictionary and language translation software. Babylon offers you the most intuitive

tool for all your translation needs. With Babylon you can quickly translate emails, web pages, documents, instant

messages, and more. All you have to do is click on the word or text that you want to translate and a small window

instantly appears with the desired results from Babylon’s extensive database of language dictionaries, glossaries and

conversion tools.

Babylon offers its users a wide range of titles from the world’s premier publishing houses including Oxford University

Press, Britannica, Merriam-Webster, Larousse, Vox, Langenscheidt, Pons, and Taishukan. New version Babylon six

offers text translation in 17 languages in addition to single word and phrase translations – all in a single click, results

from Wikipedia encyclopedia in nine languages, automatic spelling feature, and accurate results in a single-click from

a wide range of authoritative sources.

Babylon 7 – an easy and intuitive translation and dictionary software in over 75 languages. With Babylon 7, text

translation has never been easier, no more “copy/paste” or unnecessary browser windows. Just click on any text in

Word, Excel, emails, instant messaging, web pages and other desktop applications. All you need is a single click

away.

Babylon 7 features:
* Single Click activation
* Text translation – in 17 languages
* Results from the world’s leading publishers
* Encyclopedias including Wikipedia content
* Translations in more than 75 languages
* Unit Conversions – Convert currencies, measurements and time
* Writing Tools for English
* Spelling Alternatives
* Technical Requirement

• Single Click Activation
Babylon online dictionary is a simple and intuitive tool operated by a single click. Just click on any text written in

Word, Excel, PowerPoint, emails, web pages, instant messages or any other desktop application. A small window will

instantly appear containing the translation results, as well as any information or conversion that you require. You can

also easily copy/paste to and from Babylon. Actually, once installed in your computer, Babylon will become a powerful

and innovative reference tool of easy use that will allow you immediate online access to dictionaries and encyclopedias

covering all topics and themes.

• Text Translation
Text translations in 17 languages, all in a single click. Text translation has never been easier; no need for additional

browsers or copy/paste. Just click any word in the text you want to translate and Babylon will automatically identify

the inserted text passage and translate it. Despite the fact, that no machine translation is 100% accurate or delivers

results equal to human translation, this great new feature, based on the most advanced text translation technology,

helps you understand texts in languages you are less familiar with.

Babylon’s text translation is available in the following languages: English, French, German, Spanish, Italian,

Portuguese, Japanese, Hebrew, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Dutch, Russian, Korean, Turkish, Arabic,

Farsi, Polish and Ukrainian.

• Results from the world’s leading publishers
Get single click results from the world’s leading dictionaries and encyclopedias for a small additional fee. Babylon

offers its users a wide range of titles from the world’s premier publishing houses: Britannica, Oxford, Merriam

Webster, Pons, Larousse, Langenscheidt, Taishukan, Michaelis, Van-Dale and many more. View a list of all the

dictionaries and encyclopedias that Babylon offers.

• Wikipedia content
Babylon online dictionary’s single click intuitive technology now offers its users results from Wikipedia, The Web Free

Encyclopedia, a multilingual web-based encyclopedia in 13 languages covering more than 2.2 million articles and

definitions that are constantly updated according to the current events and science latest innovations. The combined

use of online applications such as Babylon and Wikipedia, are today imperative tools for pupils, students and

professional translators.

• Translation in more than 75 languages
Babylon’s translation and dictionary software offers results from a database of 1,300 sources in more than 75

languages. The database includes 25 professional dictionaries in 13 languages developed by Babylon’s own linguistic

team: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Japanese, Hebrew, Chinese (Traditional), Chinese

(Simplified), Dutch, Russian, Korean and Swedish. In fact, Babylon has developed a unique instant computerized

translation tool that will eventually replace your traditional printed dictionaries, offering an immediate and online

access to Internet information sources and a wide range of online dictionaries and glossaries that are constantly

updated.

• Units & Measures Conversion
Babylon converts currencies, measurements and time-units, just click on any value in any desktop application to get

instant conversions. Babylon online dictionary will automatically identify the required conversion type, based on unit

symbols that appear next to the numbers. There is no more need to contact the bank or surf the web, an advanced

conversion technology will allow you to find out online, at a single click, actual timetables and currency values, which

are automatically updated on a daily basis.

• Writing Tools for English
In addition to text translation, Babylon online dictionary also offers its users tools for finding the exact word they are

looking for and guarantee a correct verbal conjugation. Given that many words may be translated in several ways,

Babylon enables its users to see each possible translation with its equivalent translation, in the user’s native language.

Babylon also shows all possible conjugations, enabling thus the correct usage of the term.

• Spelling Alternatives
An automatic spelling feature available in Babylon provides solutions for common typos, misspellings and wording

problems.

Homepage – http://www.babylon.com

—————————————————————————–
:D Cambridge English Pronouciation Dictionary ,,,,Software,
Description :The English Pronouncing Dictionary (EPD) is one of the most well-known works on English pronunciation.

Its first edition, published in 1917 and written by Daniel Jones, used symbols of the International Phonetic Alphabet to

represent the pronunciations of English words. This system of transcription was further improved by A. C. Gimson in

the 13th edition of the EPD (published 1967). Gimson’s system is now used by nearly all English dictionaries published

in the UK, including those from publishers like Oxford, Longman or Collins.

The first 14 editions of the EPD covered only British English. The 15th edition (1997), published by Cambridge

University Press and edited by Peter Roach, James Hartman and Jane Setter, introduced American pronunciations.

The changes in the 16th edition (2003) are relatively small — new words and over 150 “information panels” explaining

phonetics terminology.

Link:http://www.antimoon.com/how/cepd-review.htm
—————————————————————————–
:D Cambridge Learner’s Dictionary 2 Ed ,,,,Software,
Description :
The Cambridge Learner’s Dictionary CD-ROM gives you instant access to all the words you need, and much more:
Expand your vocabulary with the unique SMART thesaurus.
Practise your listening with pronunciations of EVERY word in British and American English.
Improve your pronunciation — record yourself and listen back.
Use the dictionary when surfing the web with QUICKfind mini pop-up dictionary.
Practise new vocabulary — hundreds of interactive exercises, including real past papers for PET and FCE.
—————————————————————————–
:D Concise Oxford Dictionary 10th edition ,,,,Software,
Description :
The Concise Oxford Dictionary is the most popular dictionary of its kind around the world. For this major new edition,

Oxford’s lexicographers have used evidence provided by The British National Corpus to rewrite every word and entry

to represent English as it is used today throughout the English-speaking world. There are over 220,000 words,

phrases, and meanings that cover current and historical English as well as numerous specialist and technical areas.

Each entry is now clearer and more accessible, with the most modern meanings placed first, and definitions given in

a clear and straightforward style. Authoritative guidance on grammar and usage is provided in highlighted boxes,

that addresses contentious and controversial views. There are also new Word Formation panels that show how

complex words are created and identify different word groups such as phobias, -cultures, and ariums, adding to the

richest coverage of English available in any single-volume dictionary.

—————————————————————————–
:D Dict_Algebra ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Dictionaries Collocations ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Dictionary of Biology_muya ,,,,Software,
—————————————————————————–

:D Easy Translator 4.0 Deluxe ,,,,Software,
Publisher’s description of Easy Translator
Easy Translator employs the power of Internet machine language translation engines, and enables you to easily

translate Web contents, letters, chat, and emails between 41 international languages.
Easy Translator 3.1 supports translation between the following languages: Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese

(Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Filipino, Finnish, French, German, Greek,

Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian,

Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese, Turkish, Hungarian, Thai, Albanian,

Maltese, and Estonian

—————————————————————————–
:D EdictPop2.53 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D HighLight Dictionary2.3 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D iFinger2-Oxford Dictionary Of English ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Longman Dictionary OCE,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Longman Dictionary V 4 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Multilizer ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D OPD-Oxford Picture Dictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford Advanced Genie Dictionary 1.2 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford Advanced Learner’s Dictionary V 7 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford Dictionary Collections 2006 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford Dictionary Of English ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford Thesaurus of English ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D OxfordPicDicInt2006 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Oxford-POD ,,,,Software,
—————————————————————————–
Oxford-Quatations ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Popular Dictionary V 2.50 Chinese -Thai (Sinhua) ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Power Translation Pro V 11 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Rhymesaurus 1.3 ,,,,Software,
Writing a poem? Crafting a song? Need to find exactly the right word? Then Rhymesaurus the tool is for you. With

Rhymesaurus you can: * Find rhymes in 21 different ways * Look up synonyms, antonyms, definitions, and more *

Find words based on their stress patterns, spellings, sounds * Write faster * Become a better writer Rhymesaurus is

no ordinary rhyming dictionary; Rhymesaurus is the perfect English language reference tool for songwriters, poets,

marketers, and anyone who needs to find exactly the right word. Whether you need to find rhyme words, synonyms,

definitions, similar sounding words, or words based on their stress patterns, Rhymesaurus can help. It’s more than

just the world’s most powerful rhyming dictionary, with over 120,000 words; Rhymesaurus includes a full 115,000

word Webster’s dictionary, Roget’s Thesaurus, and a useful “sounds-like” reference. Rhymesaurus even allows you to

surf the lexical relationships between words, and search for words based on their patterns of accents.
Source:
—————————————————————————–
:D Stedman’s Medical Dictionary V 6 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Super Dicts( Talking Dict) ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D The Combined Chemical Dictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D The Sage ,,,,Software,
TheSage’s English Dictionary and Thesaurus
A Comprehensive and Easy-to-use Language Reference System
TheSage’s English Dictionary and Thesaurus is a professional software package that integrates a complete dictionary

and multifaceted thesaurus of the English language into a single and powerful language reference system.
TheSage can look up words directly from almost any program (IE, Word, Firefox, Outlook, Thunderbird,… ) and is

100% portable.
Source:http://www.sequencepublishing.com/thesage.html
—————————————————————————–
:D TrueTerm Professional English Dictionary ,,,,Software,
TrueTerm Professional – Dictionaries, Thesaurus and Conjugation
English/German/English or French/German/French
The vocabulary consists of basic and supplementary words, specialist vocabulary, colloquial expressions and examples

of sentences.
Every keyword is defined with precise morphological details (e.g. adjective, preposition, gender).
Approx. 1 million to 1.2 million entries per language combination.
Each dictionary consists of two directions of translation.
Takes into account the new German spelling rules.
Ideal for school, university and job
—————————————————————————–
:D Visual Thesaurus 3.0 ,,,,Software,

Source:http://www.visualthesaurus.com/landing/?w1=god’s+acre
—————————————————————————–
:D Webster’s Collegiate Dictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Word Finder V 8 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D WordFast ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D WordPoint 2000; PC Dictionary in 18 Languages ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D WordWeb Pro 4.5 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D YadabyteDictionary ,,,,Software,
—————————————————————————–

>>Dictionary (Thai-English-Thai)

:D Loy’sDict ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Thai Dictionary Pleang v 4 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D So Sethaputra ThaiSoft Dictionary V 6.0 (Th-En) ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D So Sethaputra Thaisoftware Translation v 4 (Eng-Th-Eng) ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D ThaiSoft Dicts v4.0 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D ThaiTranslator ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Royal Dict ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D โปรแกรมแปลไทย,,,,Software,
—————————————————————————–
:D ศัพท์ทหาร ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D ศัพท์บัญญัติ 1.1 ,,,,Software,
—————————————————————————–
>>Dictionary (Thai-Chinese)/Eng-chinese

:D DR.EYE Professional V 6.0 ,,,,Software,
Description: Dr.eye is one of the most popular translation software in the whole Chinese-spoken area. It is the only

translation software that won all the following three awards: Award of Outstanding Information Product, User’s Best

Choice, and Masterpiece of Taiwan.
Basic Functions:
Instant Translation:
You can get the translation of a word or a phrase either in Chinese, English, or Japanese as soon as the pointer

moves on it.
Instant Writing:
Word replacement, instant spelling check & correction make your English, Chinese, or Japanese writing easier and

better.
Instant Dictionary:
It provides abundant and integrated database, including ENU-CHS Two-way Dict., JAP-CHS Two-way Dict. and

Chinese Dictionary of Singapore.
Multilingual Input:
The intelligent input method employs the most advanced input technologies, such as Intelligent & Fuzzy Technology

and User-defined Dictionary Technology.
Letter Assistant:
With 470 letter templates & over 2400 sample sentences in 17 types of business correspondence, it can help you read

and write business letters easily and fast.
Instant Voice:
With the latest TTS technology, it enables your computer to speak words, phrases, sentences, and articles in Chinese,

English, or Japanese.
Word Manager:
It keeps a record of the difficult words you’ve looked up so that you can memorize them at your convenience.
Multilingual View:
With this tool you can browse Simplified Chinese, English, Traditional Chinese, Japanese, and Korean code in

Traditional Chinese OS.
Translation Functions:
Full-text Translation:
With professional translation engine and translation memory technology, it can support six sorts (CHS<->CHT, CHS<

->English, CHT<->English) of translation for sentences, paragraphs, and even passages.
Webpage Translation:
It can support six sorts (CHS<->CHT, CHS<->English, CHT<->English) of translation for webpages.
File Translation:
It can support six sorts (CHS<->CHT, CHS<->English, CHT<->English) of translation for files (*.txt, *.xls, *.doc,

*.htm, *.html, *.rtf, *.ppt, *.docx, *.xlsx, or *.pptx).
Selected Translation:
It can support six sorts (CHS<->CHT, CHS<->English, CHT<->English) of translation for the selected phrase or

sentence.
Localization:
It can translate all the English menu into Chinese in seconds.
Learning Functions:
Word Builder:
With friendly user interface, graded database, and native American pronunciation, it can help you memorize English

words vividly and easily.
Sentence Pattern:
With over 3000 sentences, detailed explanations, and native American pronunciation, it can help you master English

sentence patterns without any difficulties.
Voice Repeater:
With this powerful voice repeater, it can help you improve your English listening and speaking ability in an effective

way.
Source:http://www.dreye.com/en/product/product.php
—————————————————————————–

:D Thai-Chainese Dict,,,,Software,
—————————————————————————–
:D King Soft Power Word Chinese 2007 ,,,,Software,
Brief Description:  PowerWord 2007 Pro is designed for people learning or practicing Chinese at all levels. For

beginners, PowerWord 2007 Pro guides you word by word through Pinyin, pronunciations, Chinese character

(Simplified & Traditional), origin of character/word, definitions, explanations, phrases, synonyms, antonyms,

examples, translations and cultures. For professionals, PowerWord 2007 Pro provides the most comprehensive

Chinese, English and Japanese dictionaries, thesaurus and reference sources that covers all areas with its easy to use

interface for all of your study, translation and research needs. That is why PowerWord is used in more than 50,000+

educational institutes, businesses and government agencies all over the world by more than 20+ million people
Source:http://www.worldlanguage.com/Products/Kingsoft-PowerWord-2007-Chinese-English-Dictionary-108673.htm
—————————————————————————–
>>Multi Langauge Translations

:D SYSTRAN 5 Pro ,,,,Software,
—————————————————————————–

:D Promt 7 Eng-Rusian-Fr  ,,,,Software,
—————————————————————————–

:D Abbyy Lingo 11 (English-russian Dictionary),,,,Software,

—————————————————————————–

>>Encyclopedia

:D MS Encrata 2006 Primium ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D MS Encrata DVD 2007 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D MS Student 2007 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Britanica and Encrata 2004 ,,,,Software,
—————————————————————————–
:D Encyclopedia Britanica 2007 ,,,,Software,
—————————————————————————–

Posted in Translation Tools | Tagged | Leave a comment

Follow Me

EngCollection 3-BBC English Plus (Follow Me) 30 Cds

bbc-english-plus-follow-me

BBC English Plus (Follow Me)
Author: Barry Tomalin, Peter Mc Clure
Publisher: BBC

BBC FOLLOW ME:
Produced in the late 1970s by the BBC,
then broadcasted in many countries,
and adapted in many languages.
In France, it was adapted by Nicole Tripet:
- 2 books (60 units) = Vol. 1 (1980), 287 pages / Vol. 2 (1982), 312 pages.
- 4 audio cassettes (English only)
- 4 video tapes (English only)

BBC DVD ENGLISH PLUS (2001-2002):
BBC DVD ENGLISH = 30 DVD’s + 6 books (or 30 partworks)
BBC MULTIMEDIA ENGLISH = 30 CD-ROM’s + 6 books or 30 partworks (optional)

————————————————————————————-
FOLLOW ME! is a series of television programmes produced by the BBC in the late 1970s as a crash course in the English language. The show was hosted and narrated by the British actor Francis Matthews.

It was very popular in many overseas countries as a first introduction to English; in 1983, one hundred million people watched the show in China alone, featuring Kathy Flower as a TV presenter. You can find more details here:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/3363077.stm
As a matter of fact, the success was incredible everywhere: it was adapted and sold in more than 80 countries! It is still considered by experts as the best English course ever published by the BBC, and also the world’s most famous English course.

BBC DVD ENGLISH is the new updated version of Follow Me!. It is divided in two language levels (Beginners and Intermediate), and the complete course comprises a total of 30 didactical units, contained in 30 DVD’s and 6 books (or 30 partworks).

Each DVD is divided in three sections:

Presentation: Entertaining everyday situations played by English actors using progressive language based on the specifications of the Council of Europe’s experts. The students may choose between watching them without subtitles or with subtitles in English or in their native language.
Explanation: A tutor in the learner’s language explains the grammar and vocabulary used in the Presentation.
Practice: The tutor proposes different exercises and drills for the students to practice what they have learnt in the previous sections.
The Student’s books, entirely bilingual, complement the explanations from the videos, show the differences between British and American English and include more than 2,300 exercises for practicing the written language.

BBC MULTIMEDIA ENGLISH is the interactive version of BBC DVD ENGLISH and consists of 30 CD-ROM’s and 6 books or 30 partworks (optional, the CD-ROM’s can be used without them). The 30 bilingual CD-ROM’s includes more than 5 hours of video, 2,300 exercises and 30 evaluation-tests.

BBC MULTIMEDIA ENGLISH features its exclusive On line checking system that automatically corrects every mistake made by the student when doing the exercises and takes him/her to the corresponding explanation.
BBC MULTIMEDIA ENGLISH allows the students to:
Record their own pronunciation and compare it with the perfect pronunciation of British and American natives.
Instantly consult vocabulary including all words and expressions used in the course, either in English or in their language.
Check their progress unit by unit in specially made self-evaluation tests.
Produce statistics with the historical results of the tests of each member of the family using the course.

BBC DVD ENGLISH PLUS comprises all components of BBC DVD ENGLISH plus all components of BBC MULTIMEDIA ENGLISH. It is, without any doubt, the most complete self-study English Course produced to date.

Posted in >9 Materials Reviews | Tagged | 2 Comments

English Discoveries

English Discoveries (12 CD)

English Discoveries is the resulting product of a joint development effort of Berlitz and EDUsoft, a product designed to provide Speakers of Other/ Foreign Languages with a tool that enables them to survive and thrive in an English-speaking environment. English Discoveries represents a completely new concept in ESL/EFL computer software technology – a full-color, multimedia learning system that makes it fast, fun and easy for young adults and adults to learn English.

Key Pedagogical Principles:
* Integrated Modalities of Language Learning
* An eclectic educational approach including specific practice of different skills along with use of authentic language.
* Division of the course into stand-alone modules with each module covering specific grammar subjects, language skills and approximately 300 new vocabulary items
* Based on accepted curricula (Council of Europe, Berlitz Schools) with the documentation of the topics and vocabulary used in each module.
* Maximum re-entry and reuse of vocabulary and structures throughout the course.
* Multiple options of covering the material in order to account for individual differences and styles in educational goals including: directive learning (through set lessons), selective learning (through choice of different language skills) and exploratory non-directive learning (through use of English in a game situation).
* Use of adaptive evaluation where all language, vocabulary and reading exercises automatically adapt themselves to student performance insuring that students are practicing at their own level.
* Availability of tools which take advantage of the capabilities of the computer (i.e. word processor, multi-lingual lexicon, context-sensitive help, grammar book).

Posted in >9 Materials Reviews | Tagged | Leave a comment