เวปอาจารย์แฟรงค์

> http://humannet.chandra.ac.th/english/ajarnfrank/index.html

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อ สารกันเพื่อติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวล้วนแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน ทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลจริง
ภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก หรือแม้แต่เปิดสอนตามสถาบันภาษา หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจหรือต้องการเพิ่มพูนความเข้าใจในการ เรียนภาษาอังกฤษ…

สื่อการสอนชุดนี้ได้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ ต้องการจะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมี สื่อทางเลือกมากขึ้น นอกเหนือจากตำราเรียน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และทบทวนทุกที่ทุกเวลา และยังลดต้นทุนการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

สำหรับสื่อการสอนชุดนี้ประกอบด้วยวิชาไว ยากรณ์ (Form and Usage) สัทศาสตร ์(Phoneticcs)
การ สมัครงาน (English for Job Application) และการ สื่อสาร (English for Communication) เนื้อหาส่วนใหญ่เน้น
การ เสริมความ เข้าใจจากเอกสาร ประกอบการสอน และเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อืนๆ และยังมี pre- test และ post test อีกด้วย

Interactive English Grammar Exercises

มี เนื้อหาดังนี้ครับ
• Present Continuous
• Present Simple
• Present Simple or Continuous
• Past Simple
• Past Continuous
• Past Simple or Continuous
• Irregular Verbs
• Present Perfect
• Present Perfect Continuous
• Present Perfect or Present Perfect Continuous
• Present Perfect or Past Simple
• Past Perfect
• The Future -Going to
• The Future -Will
• Will or Going to
• The Future -present forms
• Will – other uses
• Shall
• The Imperative
• The Passive
• The -ing form
• Can
• Could
• May/Might
• Should
• Must/Have to
• Zero Conditional
• First Conditional
• Second Conditional
• Third Conditional
• Wish

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in > เวปภาษาอังกฤษของคนไทย and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s