THE FOURTEEN PRECEPTS OF ENGAGED BUDDHISM

THE FOURTEEN PRECEPTS OF ENGAGED BUDDHISM
By Venerable Thich Nhat Hanh (From the book Interbeing)

โดย ติช นัท ฮันห์
ผู้แปล วิจักขณ์ พานิช

1.Do not be idolatrous about or bound to any doctrine, theory, or ideology, even Buddhist ones. Buddhist systems of thought are guiding means; they are not absolute truth.
ไม่พึงคลั่งไคล้บูชา หรือ ยึดมั่นแน่นหนาในหลักธรรม พระคัมภีร์ ทฤษฎี บุคคล หรือ ความเชื่อ แม้แต่ที่มีในพุทธศาสนา เพราะระบบคิดทางพุทธเป็นเพียงอุบายวิธี หาได้เป็นความจริงสัมบูรณ์ไม่

2.Do not think the knowledge you presently possess is changeless, absolute truth. Avoid being narrow minded and bound to present views. Learn and practice nonattachment from views in order to be open to receive others’ viewpoints. Truth is found in life and not merely in conceptual knowledge. Be ready to learn throughout your entire life and to observe reality in yourself and in the world at all times.
ไม่พึงคิดว่าความรู้ที่เธอมีในตอนนี้เป็นสิ่ง ที่ไม่แปรเปลี่ยน หรือเป็นความจริงสูงสุด หลีกเลี่ยงการมีใจคับแคบ และถูกกรอบกั้นด้วยวิธีคิดที่เธอใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียนรู้และฝึกฝนความไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตน เพื่อสามารถเปิดใจรับความเห็นต่างของผู้อื่น เพราะสัจธรรมถูกค้นพบได้ในชีวิตของคนทุกคน และไม่ได้จำกัดอยู่ในความรู้เชิงทฤษฎีเท่านั้น จงพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังเกตความเป็นจริงในตนเองและในโลกอยู่ตลอดเวลา

3.Do not force others, including children, by any means whatsoever, to adopt your views, whether by authority, threat, money, propaganda, or even education. However, through compassionate dialogue, help others renounce fanaticism and narrow-mindedness.
ไม่พึงบีบบังคับผู้อื่น รวมถึงเด็กและเยาวชน ด้วยหนทางใดๆ ที่เป็นไปเพื่อการยัดเยียดความคิดและความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นโดยการใช้อำนาจ คำขู่ ผลตอบแทน โฆษณาชวนเชื่อ หรือแม้กระทั่งการศึกษา ทว่าการพูดคุยรับฟังกันด้วยความเข้าใจ สามารถช่วยให้ผู้อื่นละวางจากโรคคลั่งศาสนาและภาวะจิตใจอันคับแคบ

4.Do not avoid suffering or close your eyes before suffering. Do not lose awareness of the existence of suffering in the life of the world. Find ways to be with those who are suffering, including personal contact, visits, images and sounds. By such means, awaken yourself and others to the reality of suffering in the world.
ไม่พึงหลีกหนีความทุกข์ หรือปิดหูปิดตาเบื้องหน้าความทุกข์ ไม่พึงสูญเสียการตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของความทุกข์ในสรรพชีวิตในโลก พึงหาหนทางที่จะอยู่กับผู้ที่กำลังทุกข์ทน ลงไปสัมผัสพวกเขา เยี่ยมเยียน สบตา และสดับรับฟัง หนทางเช่นนี้จะนำมาซึ่งการปลุกตัวเธอและเพื่อนมนุษย์ให้ตื่นรู้ต่อความเป็น จริงของทุกขสัจจ์ในโลก

5.Do not accumulate wealth while millions are hungry. Do not take as the aim of your life fame, profit, wealth, or sensual pleasure. Live simply and share time, energy, and material resources with those who are in need.
ไม่พึงสะสมความมั่งคั่ง ในขณะที่คนเป็นยังขาดแคลนและหิวโหย อย่าได้เอาชื่อเสียง ผลกำไร ความร่ำรวย หรือความสุขในรสสัมผัส เป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต พึงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย แบ่งปันเวลา กำลัง และวัตถุสิ่งของให้แก่คนที่เขาต้องการ

6.Do not maintain anger or hatred. Learn to penetrate and transform them when they are still seeds in your consciousness. As soon as they arise, turn your attention to your breath in order to see and understand the nature of your hatred.
ไม่ พึงรักษาความโกรธเกลียดเคียดแค้น เรียนรู้ที่จะแทงทะลุและแปรเปลี่ยน ตราบที่มันยังคงเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ในจิตใจของเธอ และเมื่อใดที่มันเผยขึ้น พึงกำหนดรู้ที่ลมหายใจ เพื่อจะได้มองเห็นและเข้าใจธรรมชาติของความโกรธเกลียดนั้น

7.Do not lose yourself in dispersion and in your surroundings. Practice mindful breathing to come back to what is happening in the present moment. Be in touch with what is wondrous, refreshing, and healing both inside and around you. Plant seeds of joy, peace, and understanding in yourself in order to facilitate the work of transformation in the depths of your consciousness.
ไม่พึงปล่อยให้สติหลุดลอย ทั้งต่อตนเองและต่อสิ่งรอบตัว ฝึกปฏิบัติการมีสติในลมหายใจเข้าออกเพื่อจะได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใน ปัจจุบันขณะ พึงสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น อันน่าตื่นตาตื่นใจ สดใหม่ และเปี่ยมด้วยพลังเยียวยา ทั้งภายในและรอบๆตัวเธอ หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรื่นรมย์ สันติ และความเข้าใจในตนเอง เพื่อจะได้เกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในจิตสำนึกของเธอ

8.Do not utter words that can create discord and cause the community to break. Make every effort to reconcile and resolve all conflicts, however small.
ไม่พึงใช้คำพูดอันนำไปสู่ความแค้นเคือง หรือเป็นเหตุให้สังคมแตกแยก พึงพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และคลี่คลายความขัดแย้งทั้งปวง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงไรก็ตาม

9.Do not say untruthful things for the sake of personal interest or to impress people. Do not utter words that cause division and hatred. Do not spread news that you do not know to be certain. Do not criticize or condemn things of which you are not sure. Always speak truthfully and constructively. Have the courage to speak out about situations of injustice, even when doing so may threaten your own safety.
ไม่พึงพูด สิ่งที่ไม่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ ไม่พึงใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดการแตกแยกและความเกลียดชัง ไม่พึงเผยแพร่ข่าวสารที่เธอไม่รู้อย่างแน่ชัด ไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือประณามในสิ่งที่เธอไม่แน่ใจ พึงใช้คำพูดอย่างจริงใจและสร้างสรรค์ มีความกล้าที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แห่งความไม่เป็น ธรรม แม้จะนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของตัวเธอเองก็ตาม

10.Do not use the Buddhist community for personal gain or profit, or transform your community into a political party. A religious community, however, should take a clear stand against oppression and injustice and should strive to change the situation without engaging in partisan conflicts.
ไม่พึงใช้ชุมชนทางพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์หรือผลกำไรแก่ตนเอง หรือแปรเปลี่ยนสังฆะเป็นพรรคการเมือง ทว่าชุมชนทางพุทธศาสนาควรมีจุดยืนที่ชัดเจน ในการต่อต้านการกดขี่และความอยุติธรรม และควรเป็นหัวหอกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ดังกล่าว โดยปราศจากการเข้าไปร่วมสร้างความขัดแย้งระหว่างฝักฝ่าย

11.Do not live with a vocation that is harmful to humans and nature. Do not invest in companies that deprive others of their chance to live. Select a vocation that helps realise your ideal of compassion.
ไม่พึงประกอบ อาชีพที่เป็นภัยต่อมนุษย์และธรรมชาติ ไม่พึงร่วมลงทุนในบริษัทและบรรษัทที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น พึงเลือกประกอบอาชีพที่ช่วยให้เธอได้ตระหนักถึงคุณค่าของความรักและความ กรุณาต่อเพื่อนมนุษย์

12.Do not kill. Do not let others kill. Find whatever means possible to protect life and prevent war.
ไม่ฆ่า ไม่ปล่อยให้ผู้อื่นลงมือฆ่า พึงพยายามทุกวิถีทางที่จะปกป้องชีวิต และป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม

13.Possess nothing that should belong to others. Respect the property of others, but prevent others from profiting from human suffering or the suffering of other species on Earth.
ไม่พึงเป็นเจ้าของสิ่งใดที่ควรเป็นของผู้ อื่น เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นหากำไรจากความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์บน โลก

14.Do not mistreat your body. Learn to handle it with respect. Do not look on your body as only an instrument. Preserve vital energies (sexual, breath, spirit) for the realisation of the Way. (For brothers and sisters who are not monks and nuns:) Sexual expression should not take place without love and commitment. In sexual relations, be aware of future suffering that may be caused. To preserve the happiness of others, respect the rights and commitments of others. Be fully aware of the responsibility of bringing new lives into the world. Meditate on the world into which you are bringing new beings.
ไม่พึง ใช้ร่างกายในทางที่ผิด เรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายด้วยความเคารพ ไม่พึงมองร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือ สงวนพลังชีวิต (พลังทางเพศ, ลมหายใจ, จิตวิญญาณ) เพื่อการรู้แจ้งในหนทางอันประเสริฐ สำหรับฆราวาส การแสดงออกทางเพศไม่พึงเกิดขึ้นโดยปราศจากความรักและข้อผูกมัดทางใจ ในสัมพันธ์ทางเพศ พึงตระหนักถึงความทุกข์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเพื่อคำนึงถึงความสุขของผู้อื่น พึงเคารพในสิทธิเสรีภาพ และข้อผูกมัดที่มีต่อกัน รับผิดชอบต่อการให้กำเนิดชีวิตใหม่บนโลก

From the book ‘Interbeing’: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism, revised edition: Oct. l993 by Thich Nhat Hanh, published by Parallax Press, Berkeley, California

Venerable Thich Nhat Hanh is a Buddhist monk, poet, peace activist, and the author of Being Peace, The Miracle of Mindfulness, and many other books. He lives in a monastic community in south-western France called Plum Village, where he teaches, writes, gardens, and works to help refugees world-wide. He conducts retreats throughout the world on the art of mindful living, and has conducted special retreats for American Vietnam War veterans, psychotherapists, artists, environmental activists and children.

Source From >  http://viewonbuddhism.org/resources/14_precepts.html

Related Links

> http://www.archive.org/details/kunnadham01
ให้เสียงโดย ทพญ.ธนากรณ์ วงศ์แหลมทอง(อ่าน)

> http://www.buddhadasa.in.th/site/audiobooks.php

> http://d.igetweb.com/index.php?mo=3&art=212289

> http://tinyurl.com/y9maju2


พระประชา ปสนฺนธมฺโม แปล
เป็นจดหมายที่ท่านติช นัท ฮันห์ อาจารย์เซนและนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพคนสำคัญของเวียดนาม เขียนถึงกลุ่มหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อรับใช้สังคม เป็นเรื่องของสติและการฝึกสติให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขณะ เพื่อสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นและลดทุกข์ของชีวิตให้น้อยลง ให้เรารู้เท่าทันภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุด เป็นการประยุกต์เอาพุทธศาสนามาใช้กับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อย่างสมสมัย
ต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ในภาษาอังกฤษ คือ The Miracle of Being Awake
> http://www.bps.lk/wheels_library/wheels_pdf/wh_234_235.pdf

เว็บไซต์ของท่านติช นัท ฮันห์ ในต่างประเทศ > http://www.plumvillage.org/

คำสอนของท่าน ติช นัท ฮันห์
ภาษาอังกฤษ: http://www.plumvillage.org/practice.html
ภาษาไทย: http://www.thaiplumvillage.org/dharmatalk_thay.html
เว็บไซต์ของท่านติช นัท ฮันห์ ในต่างประเทศ
http://www.plumvillage.org/

Advertisements

About Biomed MU

Biomedical Engineering @ CWRU,USA
This entry was posted in > ฝึกภาษาอังกฤษจากพุทธประวัติ, >9 Materials Reviews. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s